เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้


การเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย และ ‘ผู้แทน’ ที่มาจากกลไกการเลือกตั้ง (หรือการแต่งตั้ง) จำเป็นต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อประชาชน

แต่อุปสรรคสำคัญในการชี้วัดว่า ‘ผู้แทน’ ของประชาชนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่หรือไม่นั้น คือข้อมูลและเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐสภาอย่างเป็นระบบ สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ ของรัฐอยู่ในรูปแบบที่ซับซ้อน กระจัดกระจาย และใช้งานยาก

WeVis เชื่อว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่ได้จบลงที่การเลือกตั้ง เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ ผ่าน

  • กระบวนการการออกกฎหมาย ว่าแต่ละร่างกฎหมายเมื่อเข้าสู่รัฐสภาแล้ว ต้องถูกพิจารณากี่ลำดับขั้น และร่างกฎหมายแต่ละฉบับกำลังถูกพิจารณาอยู่ในขั้นตอนใด
  • การทำงานของสมาชิกรัฐสภารายบุคคล ว่าเป็นใคร ทำหน้าที่อะไร เคยให้คำสัญญาอะไรไว้กับประชาชน และเสนอโหวตประเด็นใดในสภาไปแล้วบ้าง เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นของเราทุกคน ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  • การติดตามความสำเร็จของนโยบายของพรรคการเมือง เพื่อดูว่าคำสัญญาหรือนโยบายที่หาเสียงที่ให้ไว้ในช่วงเลือกตั้ง เมื่อผ่านช่วงเวลาการทำงานในรัฐสภา (หรือทำเนียบ) ไปแล้ว สามารถทำได้จริงมากน้อยแค่ไหน

ทีมงานร่วมพัฒนา

ออกแบบ
  • น้ำใส ศุภวงศ์
  • พิชญา โชนะโต
  • มนสิชา ศรีสวนแตง
สืบค้นและรวบรวมข้อมูล
  • อาลาวีย์ วาแม
  • ภัณฑิรา มั่นสัมฤทธิ์
ผู้จัดการโครงการ
  • ธนิสรา เรืองเดช
  • ศุภวิชญ์ พิพัฒน์
หมายเหตุ

โครงการนี้ WeVis ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวบรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์


นโยบายการนำข้อมูลไปใช้ต่อ

ทางทีมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-ShareAlike License คือสามารถนำไปเผยแพร่และดัดแปลงได้ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

เกี่ยวกับ WeVis


Who We Are

พวกเราคือกลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่พยายามขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปร่งใส และมีส่วนรวมได้

ทีมงานบางส่วนของ WeVis ได้ร่วมริเริ่มโครงการทดลอง ELECT (elect.in.th) เมื่อปลายปี 2018 ด้วยความต้องการที่จะค้นหาและทดลองใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองแบบใหม่ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ’62 จนเมื่อปี 2021 ได้มีการปรับวิธีทำงานให้เป็นมากกว่าสื่อ และใช้ชื่อ WeVis เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นทางการเมืองที่มากไปกว่าการเลือกตั้ง

WeVis พัฒนาเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลการเมือง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ wevis.info มาตลอดหลายปี โดยเปิดพื้นที่ให้บุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแต่ละโปรเจกต์ได้

ปัจจุบัน WeVis ทำงานร่วมกับ Punch Up ซึ่งเป็นสตูดิโอผลิตงาน Data Storytelling ที่สื่อสารเรื่องราวด้วยชุดข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากประเด็นทางการเมือง

What We Do

ทีม WeVis ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มคนและอาสาสมัครจากหลากหลายสาขาอาชีพ แต่มีความสนใจและเป้าหมายร่วมกัน ได้พยายามคัดสรร วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสังคมการเมือง เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม ตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เข้าถึง เข้าใจ และเข้าใช้ง่าย โดยเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลเปิด (Open Data) และ Source Code ทั้งหมด ให้นำไปใช้ต่อได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

นอกจากนี้ เรายังพยายามทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเปิดไปพร้อมกัน

หนึ่งในความเชื่อของพวกเราคือ ประชาชนสามารถทำงานร่วมกับรัฐเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ และหลายปัญหาในสังคมแก้ได้ด้วยการเปิดเผยข้อมูล ดังนั้น จึงควรมีพื้นที่ให้ประชาชนติดตามตรวจสอบข้อมูล แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานและนโยบายต่างๆ ของรัฐ

Support Us and Stay Connected

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ร่วมกับเราได้ โดยแจ้งความประสงค์ร่วมพัฒนาโปรเจกต์ ส่งความคิดเห็น เสนอไอเดีย แจ้งเปลี่ยน / อัพเดตข้อมูล หรือมีข้อสงสัยอยากสอบถาม ได้ทาง feedback form หรือ GithHub repository ข้างล่างนี้ และสามารถติดตามผลงานของ WeVis ได้ทุกช่องทาง Social Media

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]