นักการเมือง

รู้หน้า รู้ชื่อ แต่ไม่รู้จัก ลองค้นหาประวัติผู้แทนในสภาของเรากันดู มีตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทรัพย์สิน-หนี้สิน ประวัติทางการเมือง ไปจนถึงผลงานในสภา

นักการเมืองชุดล่าสุดที่น่าสนใจ

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีมากกว่า 1 คน จะเลือกจากลำดับตัวอักษรในชื่อ

คัดเลือกโดยใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆ

loading

การออกกฏหมาย

ติดตามร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณ สำเร็จ หรือติดค้างอยู่ที่ขั้นตอนไหน
รัฐออกกฏหมายอย่างไร?

เลือกดู

กำลังดำเนินการ

155 ฉบับ

30.21% ของทั้งหมดที่เข้าสภา

ออกเป็นกฎหมาย

100 ฉบับ

19.49% ของทั้งหมดที่เข้าสภา

10 ฉบับล่าสุดที่ได้บังคับใช้

ร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

ชื่อทางการร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

28 ธ.ค. 2564

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. แก้ไข ป.แพ่ง

ชื่อทางการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

24 ก.พ. 2564

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13)

ชื่อทางการพระราชบัญญัติจราจรทางบก

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

3 ก.พ. 2564

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. คุ้มครองพยานคดีอาญา​ (ฉบับที่ 2)

ชื่อทางการพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

3 ก.พ. 2564

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา

ชื่อทางการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

เสนอโดย

เกษม ศุภรานนท์

วันที่เสนอ

3 ก.พ. 2564

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. แก้ไขคำสั่ง คสช. เรื่องการปฏิรูปการศึกษา

ชื่อทางการพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

เสนอโดย

วันที่เสนอ

29 ม.ค. 2564

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. แก้ไขคำสั่ง คสช. เรื่องการปฏิรูปการศึกษา

ชื่อทางการพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

เสนอโดย

วันที่เสนอ

27 พ.ค. 2563

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

ชื่อทางการพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

19 พ.ค. 2563

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาล

ชื่อทางการพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย

เสนอโดย

วันที่เสนอ

6 ก.พ. 2563

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10

ชื่อทางการร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

30 ก.ค. 2562

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย
ดูร่างกฏหมายทั้งหมด

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]