รายชื่อสภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่ 25 | 2562

ดาวน์โหลดข้อมูล

รายชื่อสมาชิก

56-70 ปี

เพื่อไทย 78 คน

กนก ลิ้มตระกูล

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

การุณ โหสกุล

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

กิตติ สมทรัพย์

พรรคเพื่อไทย

ร้อยเอ็ด เขต 6

กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

พรรคเพื่อไทย

มหาสารคาม เขต 1

คมเดช ไชยศิวามงคล

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

พรรคเพื่อไทย

สุรินทร์ เขต 5

จตุพร เจริญเชื้อ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จักรพรรดิ ไชยสาส์น

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ฉลาด ขามช่วง

พรรคเพื่อไทย

ร้อยเอ็ด เขต 2

ชลน่าน ศรีแก้ว

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชูศักดิ์ แอกทอง

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ดะนัย มะหิพันธ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ทายาท เกียรติชูศักดิ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธนกร ไชยกุล

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธีระ ไตรสรณกุล

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นวัธ เตาะเจริญสุข

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นิยม ช่างพินิจ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นิรมิต สุจารี

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

บัลลังก์ อรรณนพพร

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

บุญฐิณ ประทุมลี

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ประสิทธิ์ วุฒินันชัย

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ประเสริฐ จันทรรวงทอง

พรรคเพื่อไทย

นครราชสีมา เขต 3

ประเสริฐ บุญเรือง

พรรคเพื่อไทย

กาฬสินธุ์ เขต 5

พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

พรรคเพื่อไทย

เชียงราย เขต 5

พีระเพชร ศิริกุล

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

มนตรี ตั้งเจริญถาวร

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

มนพร เจริญศรี

พรรคเพื่อไทย

นครพนม เขต 2

มานะ โลหะวณิชย์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

มุกดา พงษ์สมบัติ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ละออง ติยะไพรัช

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วันชัย เจริญนนทสิทธิ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วิทยา ทรงคำ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วิสาร เตชะธีราวัฒน์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วิสุทธิ์ ไชยณรุณ

พรรคเพื่อไทย

พะเยา เขต 2

วีระพล จิตสัมฤทธิ์

พรรคเพื่อไทย

ศรีสะเกษ เขต 6

วุฒิชัย กิตติธเนศวร

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ศรีเรศ โกฎคำลือ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ศักดา คงเพชร

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ

พรรคเพื่อไทย

นครราชสีมา เขต 12

สมคิด เชื้อคง

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมศักดิ์ เทพสุทิน

พรรคเพื่อไทย

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 4

สมหญิง บัวบุตร

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สิงหภณ ดีนาง

พรรคเพื่อไทย

ขอนแก่น เขต 6

สิรินทร รามสูต

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุทิน คลังแสง

พรรคเพื่อไทย

มหาสารคาม เขต 5

สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรชาติ ชาญประดิษฐ์

พรรคเพื่อไทย

ศรีสะเกษ เขต 2

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

พรรคเพื่อไทย

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 2

องอาจ วงษ์ประยูร

พรรคเพื่อไทย

สระบุรี เขต 3

อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อนุรักษ์ บุญศล

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อนุสรณ์ ปั้นทอง

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย

พรรคเพื่อไทย

สกลนคร เขต 1

อาภรณ์ สาราคำ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม

พรรคเพื่อไทย

อุดรธานี เขต 7

เกษม อุประ

พรรคเพื่อไทย

สกลนคร เขต 6

เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เทียบจุฑา ขาวขำ

พรรคเพื่อไทย

อุดรธานี เขต 8

โกศล ปัทมะ

พรรคเพื่อไทย

นครราชสีมา เขต 5

ไชยวัฒนา ติณรัตน์

พรรคเพื่อไทย

มหาสารคาม เขต 2

ไชยา พรหมา

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ไตรรงค์ ติธรรม

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พลังประชารัฐ 59 คน

กษิดิ์เดช ชุติมันต์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

กัลยา รุ่งวิจิตรชัย

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชวน ชูจันทร์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง

พรรคพลังประชารัฐ

สุโขทัย เขต 2

ฐนภัทร กิตติวงศา

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ทัศนาพร เกษเมธีการุณ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ทัศนียา รัตนเศรษฐ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธรรมนัส พรหมเผ่า

พรรคพลังประชารัฐ

พะเยา เขต 1

นัทธี ถิ่นสาคู

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นิพันธ์ ศิริธร

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นิโรธ สุนทรเลขา

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

บุญยิ่ง นิติกาญจนา

พรรคพลังประชารัฐ

ราชบุรี เขต 2

บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ปฐมพงศ์ สูญจันทร์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ประทวน สุทธิอำนวยเดช

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ประสิทธิ์ มะหะหมัด

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พรชัย ตระกูลวรานนท์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พรชัย อินทร์สุข

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พรรณสิริ กุลนาถศิริ

พรรคพลังประชารัฐ

สุโขทัย เขต 1

ภาคิน สมมิตรธนกุล

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ภูดิท อินสุวรรณ์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

มณเฑียร สงฆ์ประชา

พรรคพลังประชารัฐ

ชัยนาท เขต 2

มานัส อ่อนอ้าย

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ยงยุทธ สุวรรณบุตร

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

รงค์ บุญสวยขวัญ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

รณเทพ อนุวัฒน์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วัชระ ยาวอหะซัน

พรรคพลังประชารัฐ

นราธิวาส เขต 1

วันชัย ปริญญาศิริ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วิรัช รัตนเศรษฐ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วิเชียร ชวลิต

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วีระกร คำประกอบ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ศิริพงษ์ รัสมี

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมบัติ อำนาคะ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมพงษ์ โสภณ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมศักดิ์ คุณเงิน

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สันติ กีระนันทน์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สายัณห์ ยุติธรรม

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สิระ เจนจาคะ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุชาติ ตันเจริญ

พรรคพลังประชารัฐ

ฉะเชิงเทรา เขต 3

สุชาติ อุสาหะ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุทา ประทีป ณ ถลาง

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุพล ฟองงาม

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรพร ดนัยตั้งตระกูล

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อนุชา นาคาศัย

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อนุชา น้อยวงศ์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อรุณ สวัสดี

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อัครวัฒน์ อัศวเหม

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อัฏฐพล โพธิพิพิธ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เกษม ศุภรานนท์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เจริญ เรี่ยวแรง

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ไพบูลย์ นิติตะวัน

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ภูมิใจไทย 45 คน

กนกวรรณ วิลาวัลย์

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ฉลอง เทอดวีระพงศ์

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชยุต ภุมมะกาญจนะ

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชาดา ไทยเศรษฐ์

พรรคภูมิใจไทย

อุทัยธานี เขต 2

ฐิตินันท์ แสงนาค

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ทรงศักดิ์ ทองศรี

พรรคภูมิใจไทย

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 6

นาที รัชกิจประการ

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

บุญลือ ประเสริฐโสภา

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ปกรณ์ มุ่งเจริญพร

พรรคภูมิใจไทย

สุรินทร์ เขต 1

พรชัย อำนวยทรัพย์

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พรพิมล ธรรมสาร

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พิบูลย์ รัชกิจประการ

พรรคภูมิใจไทย

สตูล เขต 1

ภูมิศิษฏ์ คงมี

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

มณฑล โพธิ์คาย

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

พรรคภูมิใจไทย

ลพบุรี เขต 2

มานพ ศรีผึ้ง

พรรคภูมิใจไทย

นครสวรรค์ เขต 4

รังสิกร ทิมาตฤกะ

พรรคภูมิใจไทย

บุรีรัมย์ เขต 2

รุ่งโรจน์ ทองศรี

พรรคภูมิใจไทย

บุรีรัมย์ เขต 8

วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ศรีนวล บุญลือ

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

พรรคภูมิใจไทย

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 3

ศุภชัย โพธิ์สุ

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ศุภชัย ใจสมุทร

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมบูรณ์ ซารัมย์

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมศักดิ์ พันธ์เกษม

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมเกียรติ วอนเพียร

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สรอรรถ กลิ่นประทุม

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง

พรรคภูมิใจไทย

กระบี่ เขต 2

สฤษดิ์ บุตรเนียร

พรรคภูมิใจไทย

ปราจีนบุรี เขต 3

สำลี รักสุทธี

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุชาติ โชคชัยวัฒนากร

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อดิพงษ์ ฐิติพิทยา

พรรคภูมิใจไทย

บุรีรัมย์ เขต 5

อนุทิน ชาญวีรกูล

พรรคภูมิใจไทย

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 1

อภิชา เลิศพชรกมล

พรรคภูมิใจไทย

นครราชสีมา เขต 9

อำนาจ วิลาวัลย์

พรรคภูมิใจไทย

ปราจีนบุรี เขต 1

เกียรติ เหลืองขจรวิทย์

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เพชรดาว โต๊ะมีนา

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เอกราช ช่างเหลา

พรรคภูมิใจไทย

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 11

โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

โสภณ ซารัมย์

พรรคภูมิใจไทย

บุรีรัมย์ เขต 4

ไตรเทพ งามกมล

พรรคภูมิใจไทย

บุรีรัมย์ เขต 6

ประชาธิปัตย์ 29 คน

กรณ์ จาติกวณิช

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จุติ ไกรฤกษ์

พรรคประชาธิปัตย์

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 8

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

พรรคประชาธิปัตย์

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 6

ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์

พรรคประชาธิปัตย์

ราชบุรี เขต 3

ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธารา ปิตุเตชะ

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธีรภัทร พริ้งศุลกะ

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นริศ ขำนุรักษ์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

บัญญัติ เจตนจันทร์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ประมวล พงศ์ถาวราเดช

พรรคประชาธิปัตย์

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3

พนิต วิกิตเศรษฐ์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

พรรคประชาธิปัตย์

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 16

ภานุ ศรีบุศยกาญจน์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

มนตรี ปาน้อยนนท์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

รังสิมา รอดรัศมี

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วีระชัย วีระเมธีกุล

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมชาติ ประดิษฐพร

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สาคร เกี่ยวข้อง

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สาธิต ปิตุเตชะ

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สินิตย์ เลิศไกร

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

องอาจ คล้ามไพบูลย์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อภิชัย เตชะอุบล

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เกียรติ สิทธีอมร

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เจือ ราชสีห์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เดชอิศม์ ขาวทอง

พรรคประชาธิปัตย์

สงขลา เขต 5

เทพไท เสนพงศ์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ก้าวไกล 15 คน

คารม พลพรกลาง

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

คำพอง เทพาคำ

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 29

จรัส คุ้มไข่น้ำ

พรรคก้าวไกล

ชลบุรี เขต 6

ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ทองแดง เบ็ญจะปัก

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธีรัจชัย พันธุมาศ

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 49

ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 44

วุฒินันท์ บุญชู

พรรคก้าวไกล

สมุทรปราการ เขต 4

ศักดินัย นุ่มหนู

พรรคก้าวไกล

ตราด เขต 1

สมชาย ฝั่งชลจิตร

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุพิศาล ภักดีนฤนาถ

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรวาท ทองบุ

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 45

องค์การ ชัยบุตร

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 46

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ประชาชาติ 6 คน

เพื่อชาติ 6 คน

ชาติไทยพัฒนา 5 คน

อนาคตใหม่ 4 คน

เศรษฐกิจใหม่ 4 คน

เสรีรวมไทย 4 คน

เศรษฐกิจไทย 3 คน

ชาติพัฒนากล้า 3 คน

41-55 ปี

เพื่อไทย 37 คน

กฤษฎา ตันเทอดทิตย์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

กิตติกร โล่ห์สุนทร

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

กิตติ์ธัญญา วาจาดี

พรรคเพื่อไทย

อุบลราชธานี เขต 3

คุณากร ปรีชาชนะชัย

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จักรพล ตั้งสุทธิธรรม

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จิรทัศ ไกรเดชา

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์

พรรคเพื่อไทย

มหาสารคาม เขต 4

จิรายุ ห่วงทรัพย์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

พรรคเพื่อไทย

เชียงใหม่ เขต 6

ชนก จันทาทอง

พรรคเพื่อไทย

หนองคาย เขต 2

ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์

พรรคเพื่อไทย

น่าน เขต 3

ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์

พรรคเพื่อไทย

กรุงเทพมหานคร เขต 18

นพ ชีวานันท์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นพพล เหลืองทองนารา

พรรคเพื่อไทย

พิษณุโลก เขต 2

นิคม บุญวิเศษ

พรรคเพื่อไทย

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 1

บุญแก้ว สมวงศ์

พรรคเพื่อไทย

ยโสธร เขต 2

ประภูศักดิ์ จินตะเวช

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พัฒนา สัพโส

พรรคเพื่อไทย

สกลนคร เขต 3

ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

รังสรรค์ มณีรัตน์

พรรคเพื่อไทย

ลำพูน เขต 2

วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์

พรรคเพื่อไทย

อุบลราชธานี เขต 1

วัน อยู่บำรุง

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ศราวุธ เพชรพนมพร

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สกุณา สาระนันท์

พรรคเพื่อไทย

สกลนคร เขต 5

สยาม หัตถสงเคราะห์

พรรคเพื่อไทย

หนองบัวลำภู เขต 1

สุชาติ ภิญโญ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรชาติ เทียนทอง

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล

พรรคเพื่อไทย

เลย เขต 1

เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เอกธนัช อินทร์รอด

พรรคเพื่อไทย

หนองคาย เขต 3

โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย

พรรคเพื่อไทย

ชัยภูมิ เขต 1

พลังประชารัฐ 36 คน

กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

กฤษณ์ แก้วอยู่

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จักรพันธ์ พรนิมิตร

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จักรัตน์ พั้วช่วย

พรรคพลังประชารัฐ

เพชรบูรณ์ เขต 2

จีรเดช ศรีวิราช

พรรคพลังประชารัฐ

พะเยา เขต 3

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชาญวิทย์ วิภูศิริ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ฐานิสร์ เทียนทอง

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ตรีนุช เทียนทอง

พรรคพลังประชารัฐ

สระแก้ว เขต 2

ต่อศักดิ์ อัศวเหม

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธนกร วังบุญคงชนะ

พรรคพลังประชารัฐ

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 27

ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ปริญญา ฤกษ์หร่าย

พรรคพลังประชารัฐ

กำแพงเพชร เขต 4

ปารีณา ไกรคุปต์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์

พรรคพลังประชารัฐ

เพชรบูรณ์ เขต 1

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ภาคภูมิ บูลย์ประมุข

พรรคพลังประชารัฐ

ตาก เขต 3

ภาดาท์ วรกานนท์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ยุทธนา โพธสุธน

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สรวุฒิ เนื่องจำนงค์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สัญญา นิลสุพรรณ

พรรคพลังประชารัฐ

นครสวรรค์ เขต 3

สัณหพจน์ สุขศรีเมือง

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

พรรคพลังประชารัฐ

นราธิวาส เขต 2

สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์

พรรคพลังประชารัฐ

ชัยภูมิ เขต 3

สาธิต อุ๋ยตระกูล

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรชาติ ศรีบุศกร

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เชิงชาย ชาลีรินทร์

พรรคพลังประชารัฐ

ชัยภูมิ เขต 2

โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

พรรคพลังประชารัฐ

สิงห์บุรี เขต 1

ไผ่ ลิกค์

พรรคพลังประชารัฐ

กำแพงเพชร เขต 1

ไพลิน เทียนสุวรรณ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ก้าวไกล 26 คน

กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ขวัญเลิศ พานิชมาท

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ณัฐวุฒิ บัวประทุม

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 42

ทวีศักดิ์ ทักษิณ

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ทศพร ทองศิริ

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 25

นิติพล ผิวเหมาะ

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 33

ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 37

ปดิพัทธ์ สันติภาดา

พรรคก้าวไกล

พิษณุโลก เขต 1

ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 4

มานพ คีรีภูวดล

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 53

วรรณวรี ตะล่อมสิน

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วรรณวิภา ไม้สน

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 3

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 34

ศิริกัญญา ตันสกุล

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 15

สมเกียรติ ถนอมสินธุ์

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 8

สุเทพ อู่อ้น

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 21

อภิชาติ ศิริสุนทร

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 14

เกษมสันต์ มีทิพย์

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เบญจา แสงจันทร์

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 40

เอกภพ เพียรพิเศษ

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ประชาธิปัตย์ 16 คน

กันตวรรณ ตันเถียร

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์

พรรคประชาธิปัตย์

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 26

ชุมพล จุลใส

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นราพัฒน์ แก้วทอง

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

พรรคประชาธิปัตย์

นครศรีธรรมราช เขต 8

พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วชิราภรณ์ กาญจนะ

พรรคประชาธิปัตย์

สุราษฎร์ธานี เขต 3

วิวรรธน์ นิลวัชรมณี

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วุฒิพงษ์ นามบุตร

พรรคประชาธิปัตย์

อุบลราชธานี เขต 2

ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สราวุธ อ่อนละมัย

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สินธพ แก้วพิจิตร

พรรคประชาธิปัตย์

นครปฐม เขต 1

สุภาพร กำเนิดผล

พรรคประชาธิปัตย์

สงขลา เขต 6

อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

พรรคประชาธิปัตย์

ราชบุรี เขต 4

อันวาร์ สาและ

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ภูมิใจไทย 15 คน

กรวีร์ ปริศนานันทกุล

พรรคภูมิใจไทย

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 9

คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์

พรรคภูมิใจไทย

ระนอง เขต 1

จักรกฤษณ์ ทองศรี

พรรคภูมิใจไทย

บุรีรัมย์ เขต 7

ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ

พรรคภูมิใจไทย

สงขลา เขต 7

พิษณุ พลธี

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ภราดร ปริศนานันทกุล

พรรคภูมิใจไทย

อ่างทอง เขต 1

ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน

พรรคภูมิใจไทย

กาญจนบุรี เขต 3

วัฒนา ช่างเหลา

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

พรรคภูมิใจไทย

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 10

ศุภมาส อิศรภักดี

พรรคภูมิใจไทย

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 8

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

พรรคภูมิใจไทย

พระนครศรีอยุธยา เขต 3

อนาวิล รัตนสถาพร

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อับดุลบาซิม อาบู

พรรคภูมิใจไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ

พรรคภูมิใจไทย

ศรีสะเกษ เขต 7

อนาคตใหม่ 6 คน

รวมไทยสร้างชาติ 4 คน

ชาติไทยพัฒนา 4 คน

71 ปีขึ้นไป

เพื่อไทย 16 คน

ขจิตร ชัยนิคม

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชวลิต วิชยสุทธิ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นพคุณ รัฐผไท

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นิยม เวชกามา

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

นิรันดร์ นาเมืองรักษ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

บุญรื่น ศรีธเรศ

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ผ่องศรี แซ่จึง

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สงวน พงษ์มณี

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมบัติ ศรีสุรินทร์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

พรรคเพื่อไทย

เชียงใหม่ เขต 5

สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อนันต์ ศรีพันธุ์

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ไพจิต ศรีวรขาน

พรรคเพื่อไทย

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

พรรคเพื่อไทย

ลำปาง เขต 2

ประชาธิปัตย์ 12 คน

กนก วงษ์ตระหง่าน

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

กัลยา โสภณพนิช

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ชวน หลีกภัย

พรรคประชาธิปัตย์

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 2

ถาวร เสนเนียม

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

บัญญัติ บรรทัดฐาน

พรรคประชาธิปัตย์

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 3

ประกอบ รัตนพันธ์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พิสิฐ ลี้อาธรรม

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุทัศน์ เงินหมื่น

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุรินทร์ ปาลาเร่

พรรคประชาธิปัตย์

สงขลา เขต 8

อัศวิน วิภูศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อิสสระ สมชัย

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เทอดพงษ์ ไชยนันทน์

พรรคประชาธิปัตย์

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พลังประชารัฐ 11 คน

กรุงศรีวิไล สุทินเผือก

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ปัญญา จีนาคำ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พยม พรหมเพชร

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พิเชษฐ สถิรชวาล

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ภิญโญ นิโรจน์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ยงยุทธ เทพจำนงค์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์

พรรคพลังประชารัฐ

เพชรบูรณ์ เขต 3

สมชาย วิษณุวงศ์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สันติ พร้อมพัฒน์

พรรคพลังประชารัฐ

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 8

อนันต์ ผลอำนวย

พรรคพลังประชารัฐ

กำแพงเพชร เขต 3

เอี่ยม ทองใจสด

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ภูมิใจไทย 5 คน

เสรีรวมไทย 4 คน

ชาติไทยพัฒนา 3 คน

25-40 ปี

ก้าวไกล 13 คน

จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์

พรรคก้าวไกล

ฉะเชิงเทรา เขต 4

ชวลิต เลาหอุดมพันธ์

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ญาณธิชา บัวเผื่อน

พรรคก้าวไกล

จันทบุรี เขต 3

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

พรรคก้าวไกล

กรุงเทพมหานคร เขต 25

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

พรรคก้าวไกล

กรุงเทพมหานคร เขต 28

พีรเดช คำสมุทร

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

รังสิมันต์ โรม

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 16

วรภพ วิริยะโรจน์

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 38

วาโย อัศวรุ่งเรือง

พรรคก้าวไกล

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 28

วินท์ สุธีรชัย

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา

พรรคก้าวไกล

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

พรรคก้าวไกล

กรุงเทพมหานคร เขต 22

พลังประชารัฐ 11 คน

กิตติประภา จิวะสันติการ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

กุลวลี นพอมรบดี

พรรคพลังประชารัฐ

ราชบุรี เขต 1

จองชัย วงศ์ทรายทอง

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ฐาปกรณ์ กุลเจริญ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

ภริม พูลเจริญ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

วทันยา วงษ์โอภาสี

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ

พรรคพลังประชารัฐ

พ้นสภาพก่อนสภาหมดอายุ

อรรถกร ศิริลัทธยากร

พรรคพลังประชารัฐ

บัญชีรายชื่อ ลำดับ 18

เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์

พรรคพลังประชารัฐ

กำแพงเพชร เขต 2

เพื่อไทย 7 คน

ภูมิใจไทย 6 คน

ประชาธิปัตย์ 6 คน

รวมพลัง 4 คน

ไม่พบข้อมูล

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]