พ.ร.บ. แก้ไขคำสั่ง คสช. เรื่องการปฏิรูปการศึกษา

ชื่อทางการ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

ออกเป็นกฎหมาย
ใช้เวลา 648 วัน
วันที่เสนอ

29 ม.ค. 64

เสนอโดย

สรุปเนื้อหา

ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ คกก. เขตพื้นที่การศึกษา และให้อำนาจหน้าที่ในการเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ คกก. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ไม่รวมถึงอำนาจหน้าที่ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (แก้ไขข้อ ๘ (๑) และ (๕) ว. ๒) ให้ สนง. ศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. (แก้ไขข้อ ๑๑ (๖)) โดยให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน สนง. ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาคมีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบการดำเนินงานของ สนง. ศึกษาธิการจังหวัด และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลือ งานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๓ คน (แก้ไขข้อ ๑๒ ว. ๑) ยกเลิกอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตาม ม. ๕๓ (๓) และ (๔) แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ของศึกษาธิการ จังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. (ยกเลิกข้อ ๑๓) ให้การบริหารงานบุคคลที่กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ให้เป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม่ต้องมอบอำนาจให้กับ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติมข้อ ๑๔ วรรคสี่) และกำหนดให้บรรดา อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ (ม. ๙)

หมวด
การศึกษา
บริหารราชการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์แหล่งข้อมูลต้นทาง

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

รายชื่อผู้เสนอกฎหมาย


เส้นทางกฎหมาย


สถานะ
ออกเป็นกฎหมาย
 1. 8 พ.ย. 65

  ออกเป็นกฎหมาย

 2. สว.พิจารณา วาระ 3

  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 3. สว.พิจารณา วาระ 2

  อยู่ระหว่างการพิจารณา

 4. สว.พิจารณา วาระ 1

  รับร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา

 5. สส.พิจารณา วาระ 3

  ขั้นลงมติเห็นชอบ

 6. สส.พิจารณา วาระ 2

  ขั้นกรรมาธิการ และ สส.ลงมติรับรายมาตรา

 1. 15 ก.ย. 64

  สส.พิจารณา วาระ 1

  รับหลักการและตั้งกรรมาธิการ

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]