พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาล

ชื่อทางการ พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย

ออกเป็นกฎหมาย
ใช้เวลา 1051 วัน
วันที่เสนอ

6 ก.พ. 63

เสนอโดย

สรุปเนื้อหา

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เอื้อต่อการส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว โดยการเพิ่มเติมบทนิยาม คำว่า "น้ำตาลทราย" รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

หมวด
การเกษตร
เศรษฐกิจ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์แหล่งข้อมูลต้นทาง

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

เส้นทางกฎหมาย


สถานะ
ออกเป็นกฎหมาย
 1. 23 ธ.ค. 65

  ออกเป็นกฎหมาย

 2. สว.พิจารณา วาระ 3

  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 3. สว.พิจารณา วาระ 2

  อยู่ระหว่างการพิจารณา

 4. สว.พิจารณา วาระ 1

  รับร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา

 5. 15 มิ.ย. 65

  สส.พิจารณา วาระ 3

  ขั้นลงมติเห็นชอบ

 1. 23 ธ.ค. 63

  สส.พิจารณา วาระ 1

  รับหลักการและตั้งกรรมาธิการ

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]