ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (วาระ 1)

ชื่อทางการ

ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

มติผ่าน
เห็นด้วย 154/473

วันที่

30 พ.ย. 2565

ประเภทการประชุม

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

องค์ประชุม

สรุปเนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกฎหมายและกฎในเรื่องเดียวกัน เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้ด้วยกัน จัดทำหมวดหมู่บทบัญญัติให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล โดยไม่มีการแก้ไขหลักการ เนื้อความ หรือสาระสำคัญเดิม และใช้บังคับแทนกฎหมายและกฎที่นำมารวบรวมนั้น พื่อให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มีการกำหนด ให้มีคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายรวม 3 คณะ 1)คณะกรรมการนโยบายการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขอบเขตของเนื้อหาในการรวมรวม ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบร่างประมวลกฎหมายและกฎที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อนำเสนอต่อ ครม. 2) คณะกรรมการรวบรวมกฎหมายคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ แต่งตั้ง มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายหรือกฎที่เป็นเรื่องเดียวกัน เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อดำเนินการรวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกัน 3) คณะกรรมการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ แต่งตั้ง มีอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตเนื้อหาของประมวลกฎหมายและกฎเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจัดทำประมวลกฎหมายและกฎตามขอบเขตเนื้อหาที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ดาวน์โหลดข้อมูล

ใบประมวลผลการลงมติ

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

ผลการลงมติ

สรุปผลการลงมติ

68% เห็นด้วย

สมาชิกสภา

473

เห็นด้วย

313

ไม่เห็นด้วย

83

งดออกเสียง

3

ไม่ลงคะแนน

1

ลา / ขาดลงมติ

321

มติผ่าน

ผลการลงมติรายสังกัด

*หมายเหตุ: ข้อมูลสังกัด ยึดตามวันที่ลงมติ

ผลการลงมติรายคน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัดพรรค
จักรพรรดิ ไชยสาส์น
สส. เขต
เพื่อไทย
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
ชวลิต วิชยสุทธิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ธีระ ไตรสรณกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
สส. เขต
เพื่อไทย
ผ่องศรี แซ่จึง
สส. เขต
เพื่อไทย
สุชาติ ภิญโญ
สส. เขต
เพื่อไทย
กนก ลิ้มตระกูล
สส. เขต
เพื่อไทย
เกษม อุประ
สส. เขต
เพื่อไทย
โกศล ปัทมะ
สส. เขต
เพื่อไทย
ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
สส. เขต
เพื่อไทย
คุณากร ปรีชาชนะชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
สส. เขต
เพื่อไทย
จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
สส. เขต
เพื่อไทย
จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ชูศักดิ์ แอกทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
ไชยวัฒนา ติณรัตน์
สส. เขต
เพื่อไทย
ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
สส. เขต
เพื่อไทย
ดะนัย มะหิพันธ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ไตรรงค์ ติธรรม
สส. เขต
เพื่อไทย
ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
เทียบจุฑา ขาวขำ
สส. เขต
เพื่อไทย
ธนกร ไชยกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
นิยม เวชกามา
สส. เขต
เพื่อไทย
บุญแก้ว สมวงศ์
สส. เขต
เพื่อไทย
บุญรื่น ศรีธเรศ
สส. เขต
เพื่อไทย
ประภูศักดิ์ จินตะเวช
สส. เขต
เพื่อไทย
ประสิทธิ์ วุฒินันชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
ประเสริฐ บุญเรือง
สส. เขต
เพื่อไทย
ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
สส. เขต
เพื่อไทย
พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
พีระเพชร ศิริกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
ไพจิต ศรีวรขาน
สส. เขต
เพื่อไทย
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
สส. เขต
เพื่อไทย
มนพร เจริญศรี
สส. เขต
เพื่อไทย
รังสรรค์ มณีรัตน์
สส. เขต
เพื่อไทย
รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
วิทยา ทรงคำ
สส. เขต
เพื่อไทย
วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
สส. เขต
เพื่อไทย
วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
สส. เขต
เพื่อไทย
วีระพล จิตสัมฤทธิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
สส. เขต
เพื่อไทย
สงวน พงษ์มณี
สส. เขต
เพื่อไทย
สมคิด เชื้อคง
สส. เขต
เพื่อไทย
สยาม หัตถสงเคราะห์
สส. เขต
เพื่อไทย
สิงหภณ ดีนาง
สส. เขต
เพื่อไทย
สิรินทร รามสูต
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
สส. เขต
เพื่อไทย
องอาจ วงษ์ประยูร
สส. เขต
เพื่อไทย
อนุรักษ์ บุญศล
สส. เขต
เพื่อไทย
อาภรณ์ สาราคำ
สส. เขต
เพื่อไทย
กฤษฎา ตันเทอดทิตย์
สส. เขต
เพื่อไทย
การุณ โหสกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติ สมทรัพย์
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติกร โล่ห์สุนทร
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติ์ธัญญา วาจาดี
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
สส. เขต
เพื่อไทย
ขจิตร ชัยนิคม
สส. เขต
เพื่อไทย
คมเดช ไชยศิวามงคล
สส. เขต
เพื่อไทย
จตุพร เจริญเชื้อ
สส. เขต
เพื่อไทย
จักรพล ตั้งสุทธิธรรม
สส. เขต
เพื่อไทย
จิรทัศ ไกรเดชา
สส. เขต
เพื่อไทย
จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
จิราพร สินธุไพร
สส. เขต
เพื่อไทย
จิรายุ ห่วงทรัพย์
สส. เขต
เพื่อไทย
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
ฉลาด ขามช่วง
สส. เขต
เพื่อไทย
ชนก จันทาทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
ชลน่าน ศรีแก้ว
สส. เขต
เพื่อไทย
ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
สส. เขต
เพื่อไทย
เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ไชยา พรหมา
สส. เขต
เพื่อไทย
ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
สส. เขต
เพื่อไทย
ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
สส. เขต
เพื่อไทย
ทายาท เกียรติชูศักดิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
สส. เขต
เพื่อไทย
นพ ชีวานันท์
สส. เขต
เพื่อไทย
นพคุณ รัฐผไท
สส. เขต
เพื่อไทย
นพพล เหลืองทองนารา
สส. เขต
เพื่อไทย
นิยม ช่างพินิจ
สส. เขต
เพื่อไทย
นิรมิต สุจารี
สส. เขต
เพื่อไทย
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
สส. เขต
เพื่อไทย
บัลลังก์ อรรณนพพร
สส. เขต
เพื่อไทย
บุญฐิณ ประทุมลี
สส. เขต
เพื่อไทย
ประเสริฐ จันทรรวงทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
สส. เขต
เพื่อไทย
พัฒนา สัพโส
สส. เขต
เพื่อไทย
พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
สส. เขต
เพื่อไทย
ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ภาควัต ศรีสุรพล
สส. เขต
เพื่อไทย
มนตรี ตั้งเจริญถาวร
สส. เขต
เพื่อไทย
มานะ โลหะวณิชย์
สส. เขต
เพื่อไทย
มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
สส. เขต
เพื่อไทย
มุกดา พงษ์สมบัติ
สส. เขต
เพื่อไทย
ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
สส. เขต
เพื่อไทย
รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ละออง ติยะไพรัช
สส. เขต
เพื่อไทย
วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
สส. เขต
เพื่อไทย
วัน อยู่บำรุง
สส. เขต
เพื่อไทย
วันชัย เจริญนนทสิทธิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
วันนิวัติ สมบูรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
วิสาร เตชะธีราวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
สส. เขต
เพื่อไทย
วุฒิชัย กิตติธเนศวร
สส. เขต
เพื่อไทย
ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
สส. เขต
เพื่อไทย
ศราวุธ เพชรพนมพร
สส. เขต
เพื่อไทย
ศรีเรศ โกฎคำลือ
สส. เขต
เพื่อไทย
ศักดา คงเพชร
สส. เขต
เพื่อไทย
ศุภชัย นพขำ
สส. เขต
เพื่อไทย
สกุณา สาระนันท์
สส. เขต
เพื่อไทย
สมบัติ ศรีสุรินทร์
สส. เขต
เพื่อไทย
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
สรัสนันท์ อรรณนพพร
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรชาติ เทียนทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
สุทิน คลังแสง
สส. เขต
เพื่อไทย
สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
อนันต์ ศรีพันธุ์
สส. เขต
เพื่อไทย
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
สส. เขต
เพื่อไทย
อนุสรณ์ ปั้นทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
สส. เขต
เพื่อไทย
เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
สส. เขต
เพื่อไทย
เอกธนัช อินทร์รอด
สส. เขต
เพื่อไทย
โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กษิดิ์เดช ชุติมันต์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
จักรพันธ์ พรนิมิตร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
เจริญ เรี่ยวแรง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
เชิงชาย ชาลีรินทร์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พรชัย ตระกูลวรานนท์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
นัทธี ถิ่นสาคู
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ปฐมพงศ์ สูญจันทร์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ประสิทธิ์ มะหะหมัด
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พยม พรหมเพชร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ไพบูลย์ นิติตะวัน
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
ภาดาท์ วรกานนท์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ภิญโญ นิโรจน์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ภูดิท อินสุวรรณ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
รณเทพ อนุวัฒน์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ธนกร วังบุญคงชนะ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
วัชระ ยาวอหะซัน
สส. เขต
พลังประชารัฐ
วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ภาคิน สมมิตรธนกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
วีระกร คำประกอบ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สมชาย วิษณุวงศ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สมบัติ อำนาคะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุรพร ดนัยตั้งตระกูล
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สายัณห์ ยุติธรรม
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุรชาติ ศรีบุศกร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
อรรถกร ศิริลัทธยากร
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
อัครวัฒน์ อัศวเหม
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
เอี่ยม ทองใจสด
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พิเชษฐ สถิรชวาล
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กฤษณ์ แก้วอยู่
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กุลวลี นพอมรบดี
สส. เขต
พลังประชารัฐ
จองชัย วงศ์ทรายทอง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
จักรัตน์ พั้วช่วย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ชาญวิทย์ วิภูศิริ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ฐนภัทร กิตติวงศา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ฐานิสร์ เทียนทอง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ฐาปกรณ์ กุลเจริญ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ตรีนุช เทียนทอง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
นิพันธ์ ศิริธร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
นิโรธ สุนทรเลขา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
บุญยิ่ง นิติกาญจนา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ประทวน สุทธิอำนวยเดช
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ปริญญา ฤกษ์หร่าย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
พรรณสิริ กุลนาถศิริ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
ต่อศักดิ์ อัศวเหม
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
ไพลิน เทียนสุวรรณ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ภริม พูลเจริญ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
มณเฑียร สงฆ์ประชา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
มานัส อ่อนอ้าย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ยงยุทธ สุวรรณบุตร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
รงค์ บุญสวยขวัญ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ศาสตรา ศรีปาน
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ศิริพงษ์ รัสมี
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สมเกียรติ วอนเพียร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สมพงษ์ โสภณ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สมศักดิ์ เทพสุทิน
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สรวุฒิ เนื่องจำนงค์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สัญญา นิลสุพรรณ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สันติ พร้อมพัฒน์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สาธิต อุ๋ยตระกูล
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุชาติ ชมกลิ่น
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุชาติ ตันเจริญ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุชาติ อุสาหะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุทา ประทีป ณ ถลาง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ชวน ชูจันทร์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อนันต์ ผลอำนวย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อนุชา น้อยวงศ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อนุชา นาคาศัย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อรุณ สวัสดี
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อัฏฐพล โพธิพิพิธ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กฤติเดช สันติวชิระกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
กิตติชัย เรืองสวัสดิ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เกียรติ เหลืองขจรวิทย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
จักรกฤษณ์ ทองศรี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ชยุต ภุมมะกาญจนะ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สวาป เผ่าประทาน
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ฐิตินันท์ แสงนาค
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ไตรเทพ งามกมล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ธนยศ ทิมสุวรรณ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
บุญลือ ประเสริฐโสภา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พรชัย อำนวยทรัพย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พรพิมล ธรรมสาร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พิบูลย์ รัชกิจประการ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พิษณุ พลธี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ภราดร ปริศนานันทกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
สส. เขต
ภูมิใจไทย
มานพ ศรีผึ้ง
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
สส. เขต
ภูมิใจไทย
รุ่งโรจน์ ทองศรี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
วัฒนา ช่างเหลา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
วิรัช พันธุมะผล
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
มารุต มัสยวาณิช
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ศรีนวล บุญลือ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ศุภชัย ใจสมุทร
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ศุภชัย โพธิ์สุ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สนอง เทพอักษรณรงค์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สมศักดิ์ พันธ์เกษม
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สรอรรถ กลิ่นประทุม
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สฤษดิ์ บุตรเนียร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
โสภณ ซารัมย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อนาวิล รัตนสถาพร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อภิชา เลิศพชรกมล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อำนาจ วิลาวัลย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เอกการ ซื่อทรงธรรม
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เอกราช ช่างเหลา
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
กรวีร์ ปริศนานันทกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ชาดา ไทยเศรษฐ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เพชรดาว โต๊ะมีนา
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
มณฑล โพธิ์คาย
สส. เขต
ภูมิใจไทย
รังสิกร ทิมาตฤกะ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ศุภมาส อิศรภักดี
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
สมบูรณ์ ซารัมย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อนุทิน ชาญวีรกูล
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
อับดุลบาซิม อาบู
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พิสิฐ ลี้อาธรรม
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
เกียรติ สิทธีอมร
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ธารา ปิตุเตชะ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
นริศ ขำนุรักษ์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
แนน บุณย์ธิดา สมชัย
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
บัญญัติ บรรทัดฐาน
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ประกอบ รัตนพันธ์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ประมวล พงศ์ถาวราเดช
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ภานุ ศรีบุศยกาญจน์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
รังสิมา รอดรัศมี
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
วิวรรธน์ นิลวัชรมณี
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
สาคร เกี่ยวข้อง
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุรินทร์ ปาลาเร่
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุทัศน์ เงินหมื่น
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
อันวาร์ สาและ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ชวน หลีกภัย
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
กนก วงษ์ตระหง่าน
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
กันตวรรณ ตันเถียร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
จิตภัสร์ กฤดากร
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ชัยชนะ เดชเดโช
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
อิสรพงษ์ มากอำไพ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
เดชอิศม์ ขาวทอง
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุภาพร กำเนิดผล
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
บัญญัติ เจตนจันทร์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
พนิต วิกิตเศรษฐ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
มนตรี ปาน้อยนนท์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
วชิราภรณ์ กาญจนะ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
วุฒิพงษ์ นามบุตร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
สมชาติ ประดิษฐพร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สราวุธ อ่อนละมัย
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สาธิต ปิตุเตชะ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สินธพ แก้วพิจิตร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สินิตย์ เลิศไกร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
องอาจ คล้ามไพบูลย์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
เจือ ราชสีห์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
อัศวิน วิภูศิริ
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
เกษมสันต์ มีทิพย์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ขวัญเลิศ พานิชมาท
สส. เขต
ก้าวไกล
คารม พลพรกลาง
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
คำพอง เทพาคำ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
จรัส คุ้มไข่น้ำ
สส. เขต
ก้าวไกล
จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
สส. เขต
ก้าวไกล
ญาณธิชา บัวเผื่อน
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฐวุฒิ บัวประทุม
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ทวีศักดิ์ ทักษิณ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ทศพร ทองศิริ
สส. เขต
ก้าวไกล
ทองแดง เบ็ญจะปัก
สส. เขต
ก้าวไกล
มานพ คีรีภูวดล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ธีรัจชัย พันธุมาศ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
เบญจา แสงจันทร์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ปดิพัทธ์ สันติภาดา
สส. เขต
ก้าวไกล
ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
รังสิมันต์ โรม
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วรรณวิภา ไม้สน
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วุฒินันท์ บุญชู
สส. เขต
ก้าวไกล
ศักดินัย นุ่มหนู
สส. เขต
ก้าวไกล
ศิริกัญญา ตันสกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สมชาย ฝั่งชลจิตร
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สุเทพ อู่อ้น
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สุรวาท ทองบุ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
องค์การ ชัยบุตร
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
อภิชาติ ศิริสุนทร
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
สส. เขต
ก้าวไกล
นิติพล ผิวเหมาะ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
พีรเดช คำสมุทร
สส. เขต
ก้าวไกล
วรภพ วิริยะโรจน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วรรณวรี ตะล่อมสิน
สส. เขต
ก้าวไกล
วาโย อัศวรุ่งเรือง
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
สส. เขต
ก้าวไกล
สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
สส. เขต
ก้าวไกล
อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
เอกภพ เพียรพิเศษ
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
สมศักดิ์ คุณเงิน
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ปัญญา จีนาคำ
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
พรชัย อินทร์สุข
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ยงยุทธ เทพจำนงค์
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจไทย
เกษม ศุภรานนท์
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
จีรเดช ศรีวิราช
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ยุทธนา โพธสุธน
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจไทย
ธรรมนัส พรหมเผ่า
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจไทย
ไผ่ ลิกค์
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ภาคภูมิ บูลย์ประมุข
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
สะถิระ เผือกประพันธุ์
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
จุลพันธ์ โนนศรีชัย
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
ธีระ วงศ์สมุทร
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
นิกร จำนง
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
สรชัด สุจิตต์
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
เผดิมชัย สะสมทรัพย์
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
นพดล มาตรศรี
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
ประภัตร โพธสุธน
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
วราวุธ ศิลปอาชา
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
เสมอกัน เที่ยงธรรม
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
อนุรักษ์ จุรีมาศ
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
วัชรา ณ วังขนาย
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
อำไพ กองมณี
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
เดชทวี ศรีวิชัย
สส. เขต
เสรีรวมไทย
วิรัตน์ วรศสิริน
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
ธนภร โสมทองแดง
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
นภาพร เพ็ชร์จินดา
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
ประสงค์ บูรณ์พงศ์
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
เพชร เอกกำลังกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
เรวัต วิศรุตเวช
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
วิศณุ ม่วงแพรสี
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
ทวี สอดส่อง
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาชาติ
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
สส. เขต
ประชาชาติ
กูเฮง ยาวอหะซัน
สส. เขต
ประชาชาติ
ซูการ์โน มะทา
สส. เขต
ประชาชาติ
สมมุติ เบ็ญจลักษณ์
สส. เขต
ประชาชาติ
อนุมัติ ซูสารอ
สส. เขต
ประชาชาติ
อับดุลอายี สาแม็ง
สส. เขต
ประชาชาติ
อารี ไกรนรา
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติ
ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติ
เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติ
ลินดา เชิดชัย
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติ
ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
สส. เขต
เพื่อชาติ
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติ
ภาสกร เงินเจริญกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
มารศรี ขจรเรืองโรจน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
จิราพร นาคดิลก
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
สุภดิช อากาศฤกษ์
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
นิยม วิวรรธนดิฐกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
กวินนาถ ตาคีย์
สส. เขต
พลังท้องถิ่นไท
โกวิทย์ พวงงาม
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังท้องถิ่นไท
นพดล แก้วสุพัฒน์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังท้องถิ่นไท
จารึก ศรีอ่อน
สส. เขต
พลังท้องถิ่นไท
ชัชวาลล์ คงอุดม
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังท้องถิ่นไท
สุเนตตา แซ่โก๊ะ
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมพลัง
อนุสรี ทับสุวรรณ
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมพลัง
จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมพลัง
เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมพลัง
สุพล จุลใส
สส. เขต
รวมพลัง
วัชรพล โตมรศักดิ์
สส. เขต
ชาติพัฒนากล้า
สมัคร ป้องวงษ์
สส. เขต
ชาติพัฒนากล้า
ดล เหตระกูล
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติพัฒนากล้า
เทวัญ ลิปตพัลลภ
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติพัฒนากล้า
ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง
สส. บัญชีรายชื่อ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ดำรงค์ พิเดช
สส. บัญชีรายชื่อ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ปรีดา บุญเพลิง
สส. บัญชีรายชื่อ
ครูไทยเพื่อประชาชน
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
สส. บัญชีรายชื่อ
ไทยศรีวิไลย์
สุรทิน พิจารณ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปไตยใหม่
นันทนา สงฆ์ประชา
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาภิวัฒน์
ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เราทำได้
ระวี มาศฉมาดล
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังธรรมใหม่
นิคม บุญวิเศษ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังปวงชนไทย
คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติไทย
บุญญาพร นาตะธนภัทร
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมแผ่นดิน

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]