ร่าง พ.ร.บ. แก้ พ.ร.ก. ประมง

มติผ่าน

วันที่

23 ก.พ. 2566

ประเภทการประชุม

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

องค์ประชุม

สรุปเนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. แก้ พ.ร.ก. ประมง มีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาถึง 7 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ คือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่ออกมาในยุครัฐบาลคณะรักาษความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังจากสหภาพยุโรป (EU) ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทย เพราะเห็นว่าไทยไม่มีการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดย ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้ออกแบบให้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการประมง การจัดระเบียบการประมงของประเทศไทย รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองสภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันการทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สอดคล้องกับแนวทางและเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล และการออกกฎ ระเบียบ หรือนโยบายใด ๆ จนส่งผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ของชาวประมงจนไม่สามารถออกทำการประมงได้ภาครัฐควรพิจารณาหาแนวทางชดเชยและช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น

ดาวน์โหลดข้อมูล

ใบประมวลผลการลงมติ

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

ผลการลงมติ

ไม่พบข้อมูล

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]