แก้ รธน. ปลดล็อคท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า) (วาระ 1)

รอตรวจสอบ
รอตรวจสอบ 0/721

วันที่

7 ธ.ค. 2565

ประเภทการประชุม

ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

สรุปเนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญ "ปลดล็อคท้องถิ่น" เป็นข้อเสนอของคณะก้าวหน้า ที่เสนอโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้ากับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 76,591 คน ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ เสนอให้เขียนหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ จากเดิมที่มีความยาวเพียงสองหน้า จำนวนหกมาตรา เป็นหมวดที่เขียนลงรายละเอียดมากขึ้นยาวหกหน้า 12 มาตรา ยังคงไว้ซึ่งองค์กรส่วนท้องถิ่นชื่อเดิม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทั้งกรุงเทพมหานคร และพัทยา โดยหลักการสำคัญของร่างปลดล็อกท้องถิ่นต้องการวางเจตนารมณ์แห่งการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งว่า “รัฐต้องจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบบกระจายอำนาจ และต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น” คือ กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจทำบริการสาธารณะทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความมั่นคง ให้ท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 50 จากรายได้ทั้งหมดของรัฐภายในสามปี ให้สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ห้ามส่วนกลางก้าวก่ายท้องถิ่น และการเพิกถอนคำสั่งต้องไปร้องศาลปกครอง ให้สิทธิประชาชนสามารถเข้าชื่อกันเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นได้

ดาวน์โหลดข้อมูล

ใบประมวลผลการลงมติ

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

ผลการลงมติ

สรุปผลการลงมติ

35% รอตรวจสอบ

สมาชิกสภา

721

เห็นด้วย

253

ไม่เห็นด้วย

245

งดออกเสียง

129

ไม่ลงคะแนน

0

ลา / ขาดลงมติ

94

รอตรวจสอบ

ผลการลงมติรายสังกัด

*หมายเหตุ: ข้อมูลสังกัด ยึดตามวันที่ลงมติ

ผลการลงมติรายคน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัดพรรค
กนก ลิ้มตระกูล
สส. เขต
เพื่อไทย
กนก วงษ์ตระหง่าน
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
สว.
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
สส. เขต
ประชาชาติ
กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กรรณภว์ ธนภรรคภวิน
สว.
กรวีร์ ปริศนานันทกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กฤติเดช สันติวชิระกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
กฤษฎา ตันเทอดทิตย์
สส. เขต
เพื่อไทย
กฤษณ์ แก้วอยู่
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กลชัย สุวรรณบูรณ์
สว.
กล้านรงค์ จันทิก
สว.
กวินนาถ ตาคีย์
สส. เขต
พลังท้องถิ่นไท
กษิดิ์เดช ชุติมันต์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กษิดิศ อาชวคุณ
สว.
กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
สว.
กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
กันตวรรณ ตันเถียร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
สว.
กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
การุณ โหสกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
สว.
กิตติ วะสีนนท์
สว.
กิตติ สมทรัพย์
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติกร โล่ห์สุนทร
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติชัย เรืองสวัสดิ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
กิตติ์ธัญญา วาจาดี
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
สว.
กุลวลี นพอมรบดี
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กูเฮง ยาวอหะซัน
สส. เขต
ประชาชาติ
เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
สส. เขต
เพื่อไทย
เกษม ศุภรานนท์
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
เกษม อุประ
สส. เขต
เพื่อไทย
เกษมสันต์ มีทิพย์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
เกียรติ สิทธีอมร
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
เกียรติ เหลืองขจรวิทย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เกียว แก้วสุทอ
สว.
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
โกวิทย์ พวงงาม
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังท้องถิ่นไท
โกศล ปัทมะ
สส. เขต
เพื่อไทย
ขจิตร ชัยนิคม
สส. เขต
เพื่อไทย
ขวัญเลิศ พานิชมาท
สส. เขต
ก้าวไกล
เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมพลัง
คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติไทย
คมเดช ไชยศิวามงคล
สส. เขต
เพื่อไทย
ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
สส. เขต
เพื่อไทย
คารม พลพรกลาง
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
คำนูณ สิทธิสมาน
สว.
คำพอง เทพาคำ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
คุณากร ปรีชาชนะชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
จเด็จ อินสว่าง
สว.
จตุพร เจริญเชื้อ
สส. เขต
เพื่อไทย
จรัส คุ้มไข่น้ำ
สส. เขต
ก้าวไกล
จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
สส. เขต
เพื่อไทย
จรินทร์ จักกะพาก
สว.
จรุงวิทย์ ภุมมา
สว.
จเรศักณิ์ อานุภาพ
สว.
จองชัย วงศ์ทรายทอง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
จักรกฤษณ์ ทองศรี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
จักรพรรดิ ไชยสาส์น
สส. เขต
เพื่อไทย
จักรพล ตั้งสุทธิธรรม
สส. เขต
เพื่อไทย
จักรพันธ์ พรนิมิตร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
จักรัตน์ พั้วช่วย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
จัตุรงค์ เสริมสุข
สว.
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
จารึก ศรีอ่อน
สส. เขต
พลังท้องถิ่นไท
ณัฏฐวัฒก์ รอดบางยาง
สว.
จิตภัสร์ กฤดากร
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
จินตนา ชัยยวรรณาการ
สว.
จิรชัย มูลทองโร่ย
สว.
จิรดา สงฆ์ประชา
สว.
จิรทัศ ไกรเดชา
สส. เขต
เพื่อไทย
จิรพงศ์ วรรณรัตน์
สว.
จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
สส. เขต
เพื่อไทย
จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
สส. เขต
ก้าวไกล
จิราพร นาคดิลก
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
จิราพร สินธุไพร
สส. เขต
เพื่อไทย
จิรายุ ห่วงทรัพย์
สส. เขต
เพื่อไทย
จีรเดช ศรีวิราช
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
จีระศักดิ์ ชมประสพ
สว.
จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมพลัง
จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
จุลพันธ์ โนนศรีชัย
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
เจตน์ ศิรธรานนท์
สว.
เจน นำชัยศิริ
สว.
เจริญ เรี่ยวแรง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เจือ ราชสีห์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ฉลาด ขามช่วง
สส. เขต
เพื่อไทย
ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
สว.
ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
สว.
ฉัตรชัย สาริกัลยะ
สว.
เฉลา พวงมาลัย
สว.
เฉลิมชัย เครืองาม
สว.
เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
สว.
เฉลิมชัย เฟื่องคอน
สว.
เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
สว.
เฉลียว เกาะแก้ว
สว.
ชนก จันทาทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
ชยุต ภุมมะกาญจนะ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ชยุติ สุวรรณมาศ
สว.
ชลน่าน ศรีแก้ว
สส. เขต
เพื่อไทย
ชลิต แก้วจินดา
สว.
ชวน ชูจันทร์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
ชวน หลีกภัย
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ชวลิต วิชยสุทธิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
สว.
ชัชวาลล์ คงอุดม
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังท้องถิ่นไท
ชัยชนะ เดชเดโช
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
สว.
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ชาญวิทย์ ผลชีวิน
สว.
ชาญวิทย์ วิภูศิริ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ชาดา ไทยเศรษฐ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ชาตอุดม ติตถะสิริ
สว.
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
สส. เขต
เพื่อไทย
ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
สว.
ชูศักดิ์ แอกทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
เชวงศักดิ์ ทองสลวย
สว.
เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
สว.
เชิงชาย ชาลีรินทร์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
สส. เขต
เพื่อไทย
เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
สว.
เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
สว.
โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ไชยวัฒนา ติณรัตน์
สส. เขต
เพื่อไทย
ไชยา พรหมา
สส. เขต
เพื่อไทย
ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
สว.
ซูการ์โน มะทา
สส. เขต
ประชาชาติ
ญาณธิชา บัวเผื่อน
สส. เขต
ก้าวไกล
ฐนภัทร กิตติวงศา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ฐนิธ กิตติอำพน
สว.
ฐานิสร์ เทียนทอง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ฐาปกรณ์ กุลเจริญ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ฐิตินันท์ แสงนาค
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ณรงค์ พิพัฒนาศัย
สว.
ณรงค์ รัตนานุกูล
สว.
ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
สว.
ณรงค์ อ่อนสอาด
สว.
ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
สส. เขต
เพื่อไทย
ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
สส. เขต
เพื่อไทย
ณัฐวุฒิ บัวประทุม
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
ดนัย มีชูเวท
สว.
ดล เหตระกูล
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติพัฒนากล้า
ดวงพร รอดพยาธิ์
สว.
ดะนัย มะหิพันธ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
สว.
ดำรงค์ พิเดช
สส. บัญชีรายชื่อ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
สว.
ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
สว.
เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
สว.
เดชอิศม์ ขาวทอง
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
สว.
ตรีทศ สนแจ้ง
สว.
ตรีนุช เทียนทอง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ตวง อันทะไชย
สว.
ต่อศักดิ์ อัศวเหม
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
สส. เขต
เพื่อไทย
ไตรเทพ งามกมล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ไตรรงค์ ติธรรม
สส. เขต
เพื่อไทย
ไตรโรจน์ ครุธเวโช
สว.
ถนัด มานะพันธ์ุนิยม
สว.
ถวิล เปลี่ยนศรี
สว.
ถาวร เทพวิมลเพชรกุล
สว.
ถาวร มณีพฤกษ์
สว.
ทรงเดช เสมอคำ
สว.
ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ทวี สอดส่อง
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาชาติ
ทวีป เนตรนิยม
สว.
ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
สว.
ทวีศักดิ์ ทักษิณ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ทศพร ทองศิริ
สส. เขต
ก้าวไกล
ทองแดง เบ็ญจะปัก
สส. เขต
ก้าวไกล
ทัศนา ยุวานนท์
สว.
ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ทายาท เกียรติชูศักดิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ทินพันธุ์ นาคะตะ
สว.
เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
สว.
เทวัญ ลิปตพัลลภ
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติพัฒนากล้า
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
สส. เขต
ก้าวไกล
เทียบจุฑา ขาวขำ
สส. เขต
เพื่อไทย
ธงชัย สาระสุข
สว.
ธนกร ไชยกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
ธนกร วังบุญคงชนะ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
ธนภร โสมทองแดง
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
ธนยศ ทิมสุวรรณ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
สว.
ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ธรรมนัส พรหมเผ่า
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ธวัชชัย สมุทรสาคร
สว.
ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ธานี สุโชดายน
สว.
ธานี อ่อนละเอียด
สว.
ธารา ปิตุเตชะ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ธีรเดช มีเพียร
สว.
ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
สส. เขต
เพื่อไทย
ธีระ ไตรสรณกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
ธีระ วงศ์สมุทร
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
ธีรัจชัย พันธุมาศ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
นพ ชีวานันท์
สส. เขต
เพื่อไทย
นพคุณ รัฐผไท
สส. เขต
เพื่อไทย
นพดล แก้วสุพัฒน์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังท้องถิ่นไท
นพดล โชคระดา
สว.
นพดล มาตรศรี
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
นพดล อินทปัญญา
สว.
นพพล เหลืองทองนารา
สส. เขต
เพื่อไทย
นภาพร เพ็ชร์จินดา
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
นริศ ขำนุรักษ์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
นัทธี ถิ่นสาคู
สส. เขต
พลังประชารัฐ
นันทนา สงฆ์ประชา
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาภิวัฒน์
นาวิน ดำริกาญจน์
สว.
นิกร จำนง
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
นิคม บุญวิเศษ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังปวงชนไทย
นิติพล ผิวเหมาะ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
นิพนธ์ นาคสมภพ
สว.
นิพันธ์ ศิริธร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
นิยม ช่างพินิจ
สส. เขต
เพื่อไทย
นิยม วิวรรธนดิฐกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
นิยม เวชกามา
สส. เขต
เพื่อไทย
นิรมิต สุจารี
สส. เขต
เพื่อไทย
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
สส. เขต
เพื่อไทย
นิโรธ สุนทรเลขา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
นิวัตร มีนะโยธิน
สว.
นิสดารก์ เวชยานนท์
สว.
นิอาแซ ซีอุเซ็ง
สว.
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
สว.
แนน บุณย์ธิดา สมชัย
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
บรรชา พงศ์อายุกูล
สว.
บัญญัติ เจตนจันทร์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
บัญญัติ บรรทัดฐาน
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
บัลลังก์ อรรณนพพร
สส. เขต
เพื่อไทย
บุญแก้ว สมวงศ์
สส. เขต
เพื่อไทย
บุญญาพร นาตะธนภัทร
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมแผ่นดิน
บุญฐิณ ประทุมลี
สส. เขต
เพื่อไทย
บุญธรรม โอริส
สว.
บุญมี สุระโคตร
สว.
บุญยิ่ง นิติกาญจนา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
บุญรื่น ศรีธเรศ
สส. เขต
เพื่อไทย
บุญลือ ประเสริฐโสภา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
บุญส่ง ไข่เกษ
สว.
บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
สว.
บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจไทย
เบญจา แสงจันทร์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ปฐมพงศ์ สูญจันทร์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ปดิพัทธ์ สันติภาดา
สส. เขต
ก้าวไกล
ปนัดดา ดิศกุล
สว.
ประกอบ รัตนพันธ์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ประจิน จั่นตอง
สว.
ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
สว.
ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
สส. เขต
เพื่อไทย
ประทวน สุทธิอำนวยเดช
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ประพันธ์ คูณมี
สว.
ประภัตร โพธสุธน
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
ประภาศรี สุฉันทบุตร
สว.
ประภูศักดิ์ จินตะเวช
สส. เขต
เพื่อไทย
ประมนต์ สุธีวงศ์
สว.
ประมวล พงศ์ถาวราเดช
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ประมาณ สว่างญาติ
สว.
ประยุทธ เสาวคนธ์
สว.
ประยูร เหล่าสายเชื้อ
สว.
ประสงค์ บูรณ์พงศ์
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
ประสาท สุขเกษตร
สว.
ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
สว.
ประสิทธิ์ มะหะหมัด
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ประสิทธิ์ วุฒินันชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
ประเสริฐ จันทรรวงทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
ประเสริฐ บุญเรือง
สส. เขต
เพื่อไทย
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
สว.
ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
สว.
ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ปริญญา ฤกษ์หร่าย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ปรีชา จันทร์โอชา
สว.
ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
สว.
ปรีดา บุญเพลิง
สส. บัญชีรายชื่อ
ครูไทยเพื่อประชาชน
ปัญญา งานเลิศ
สว.
ปัญญา จีนาคำ
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
สว.
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
สว.
ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
สว.
ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
สส. เขต
เพื่อไทย
ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติ
โปฎก บุนนาค
สว.
ผ่องศรี แซ่จึง
สส. เขต
เพื่อไทย
ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
สว.
เผดิมชัย สะสมทรัพย์
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
ไผ่ ลิกค์
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
พนิต วิกิตเศรษฐ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
พยม พรหมเพชร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พรชัย ตระกูลวรานนท์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
พรชัย อำนวยทรัพย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พรชัย อินทร์สุข
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
พรทิพย์ โรจนสุนันท์
สว.
พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
พรพิมล ธรรมสาร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พรเพชร วิชิตชลชัย
สว.
พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
พรรณสิริ กุลนาถศิริ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พลเดช ปิ่นประทีป
สว.
พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
สส. เขต
เพื่อไทย
พะจุณณ์ ตามประทีป
สว.
พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พัฒนา สัพโส
สส. เขต
เพื่อไทย
พัลลภ ตมิศานนท์
สว.
พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
สว.
พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
สส. เขต
เพื่อไทย
พิเชษฐ สถิรชวาล
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
พิทักษ์ ไชยเจริญ
สว.
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
พิบูลย์ รัชกิจประการ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
พิศณุ พุทธวงศ์
สว.
พิศาล มาณวพัฒน์
สว.
พิษณุ พลธี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พิสัณห์ จุลดิลก
สว.
พิสิฐ ลี้อาธรรม
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
พิสิทธิ์ สิทธิสาร
สว.
พีรเดช คำสมุทร
สส. เขต
ก้าวไกล
พีระเพชร ศิริกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
พีระศักดิ์ พอจิต
สว.
เพชร เอกกำลังกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
เพชรดาว โต๊ะมีนา
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติ
เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
สว.
ไพจิต ศรีวรขาน
สส. เขต
เพื่อไทย
ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
สว.
ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
สว.
ไพบูลย์ นิติตะวัน
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
ไพโรจน์ พ่วงทอง
สว.
ไพโรจน์ พานิชสมัย
สว.
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
สส. เขต
เพื่อไทย
ไพลิน เทียนสุวรรณ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ภราดร ปริศนานันทกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ภริม พูลเจริญ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ภัทรา วรามิตร
สว.
ภาคภูมิ บูลย์ประมุข
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
ภาควัต ศรีสุรพล
สส. เขต
เพื่อไทย
ภาคิน สมมิตรธนกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
ภาณุ อุทัยรัตน์
สว.
ภาดาท์ วรกานนท์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ภานุ ศรีบุศยกาญจน์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ภาสกร เงินเจริญกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
ภิญโญ นิโรจน์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ภูดิท อินสุวรรณ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
สส. บัญชีรายชื่อ
ไทยศรีวิไลย์
มณฑล โพธิ์คาย
สส. เขต
ภูมิใจไทย
มณเฑียร บุญตัน
สว.
มณเฑียร สงฆ์ประชา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
มนตรี ตั้งเจริญถาวร
สส. เขต
เพื่อไทย
มนตรี ปาน้อยนนท์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
มนพร เจริญศรี
สส. เขต
เพื่อไทย
มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
มหรรณพ เดชวิทักษ์
สว.
มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
สส. เขต
ภูมิใจไทย
มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
มานพ คีรีภูวดล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
มานพ ศรีผึ้ง
สส. เขต
ภูมิใจไทย
มานะ โลหะวณิชย์
สส. เขต
เพื่อไทย
มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
สส. เขต
เพื่อไทย
มานัส อ่อนอ้าย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
มารศรี ขจรเรืองโรจน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
มารุต ปัชโชตะสิงห์
สว.
มารุต มัสยวาณิช
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
มุกดา พงษ์สมบัติ
สส. เขต
เพื่อไทย
ยงยุทธ เทพจำนงค์
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจไทย
ยงยุทธ สาระสมบัติ
สว.
ยงยุทธ สุวรรณบุตร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง
สส. บัญชีรายชื่อ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ยอดยุทธ บุญญาธิการ
สว.
ยุทธกร วงเวียน
สว.
ยุทธนา ทัพเจริญ
สว.
ยุทธนา โพธสุธน
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจไทย
ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
สส. เขต
เพื่อไทย
รงค์ บุญสวยขวัญ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
รณเทพ อนุวัฒน์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ระวี มาศฉมาดล
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังธรรมใหม่
รังสรรค์ มณีรัตน์
สส. เขต
เพื่อไทย
รังสิกร ทิมาตฤกะ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
รังสิมันต์ โรม
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
รังสิมา รอดรัศมี
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
รุ่งโรจน์ ทองศรี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เรณู ตังคจิวางกูร
สว.
เรวัต วิศรุตเวช
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
ละออง ติยะไพรัช
สส. เขต
เพื่อไทย
ลักษณ์ วจนานวัช
สว.
ลินดา เชิดชัย
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติ
เลิศรัตน์ รัตนวานิช
สว.
เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
สว.
เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
วชิราภรณ์ กาญจนะ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
วรพงษ์ สง่าเนตร
สว.
วรภพ วิริยะโรจน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วรรณวรี ตะล่อมสิน
สส. เขต
ก้าวไกล
วรรณวิภา ไม้สน
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
สส. เขต
เพื่อไทย
วรารัตน์ อติแพทย์
สว.
วราวุธ ศิลปอาชา
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
วราห์ บุญญะสิทธิ์
สว.
วลัยพร รัตนเศรษฐ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
วลิต โรจนภักดี
สว.
วสันต์ สุริยมงคล
สว.
วัชรพล โตมรศักดิ์
สส. เขต
ชาติพัฒนากล้า
วัชระ ยาวอหะซัน
สส. เขต
พลังประชารัฐ
วัชรา ณ วังขนาย
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
วัฒนา ช่างเหลา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
วัฒนา สรรพานิช
สว.
วัน อยู่บำรุง
สส. เขต
เพื่อไทย
วันชัย เจริญนนทสิทธิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
วันชัย สอนศิริ
สว.
วันนิวัติ สมบูรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
วัลลภ ตังคณานุรักษ์
สว.
วาโย อัศวรุ่งเรือง
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วิชัย ทิตตภักดี
สว.
วิชิต ยาทิพย์
สว.
วิทยา ทรงคำ
สส. เขต
เพื่อไทย
วิทยา ผิวผ่อง
สว.
วินัย สร้างสุขดี
สว.
วิบูลย์ บางท่าไม้
สว.
วิรัช พันธุมะผล
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
วิรัตน์ เกสสมบูรณ์
สว.
วิรัตน์ วรศสิริน
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
สว.
วิวรรธน์ นิลวัชรมณี
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
สว.
วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
สส. เขต
เพื่อไทย
วิศณุ ม่วงแพรสี
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
วิสาร เตชะธีราวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
สส. เขต
เพื่อไทย
วีระกร คำประกอบ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
วีระพล จิตสัมฤทธิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
สส. เขต
เพื่อไทย
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สว.
วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
สว.
วีระศักดิ์ ภูครองหิน
สว.
วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
สว.
วุฒิชัย กิตติธเนศวร
สส. เขต
เพื่อไทย
วุฒินันท์ บุญชู
สส. เขต
ก้าวไกล
วุฒิพงษ์ นามบุตร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
สส. เขต
เพื่อไทย
ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
สส. เขต
เพื่อชาติ
ศราวุธ เพชรพนมพร
สส. เขต
เพื่อไทย
ศรีนวล บุญลือ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ศรีเรศ โกฎคำลือ
สส. เขต
เพื่อไทย
ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
สว.
ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ศักดา คงเพชร
สส. เขต
เพื่อไทย
ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
สว.
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
สว.
ศักดินัย นุ่มหนู
สส. เขต
ก้าวไกล
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ศานิตย์ มหถาวร
สว.
ศาสตรา ศรีปาน
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
สส. เขต
เพื่อไทย
ศิริกัญญา ตันสกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
สว.
ศิริพงษ์ รัสมี
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เราทำได้
ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
สว.
ศุภชัย ใจสมุทร
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ศุภชัย นพขำ
สส. เขต
เพื่อไทย
ศุภชัย โพธิ์สุ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ศุภชัย สมเจริญ
สว.
ศุภมาส อิศรภักดี
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
สว.
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
สกนธ์ สัจจานิตย์
สว.
สกุณา สาระนันท์
สส. เขต
เพื่อไทย
สกุล มาลากุล
สว.
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติ
สงวน พงษ์มณี
สส. เขต
เพื่อไทย
สนธยา น้อยฉายา
สว.
สนธยา ศรีเจริญ
สว.
สนอง เทพอักษรณรงค์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สนั่น มะเริงสิทธิ์
สว.
สนิธชนก สังขจันทร์
สว.
สม จาตุศรีพิทักษ์
สว.
สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
สส. เขต
ก้าวไกล
สมเกียรติ วอนเพียร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สมคิด เชื้อคง
สส. เขต
เพื่อไทย
สมเจตน์ บุญถนอม
สว.
สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สมชาติ ประดิษฐพร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สมชาย ชาญณรงค์กุล
สว.
สมชาย ฝั่งชลจิตร
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สมชาย วิษณุวงศ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สมชาย เสียงหลาย
สว.
สมชาย แสวงการ
สว.
สมชาย หาญหิรัญ
สว.
สมเดช นิลพันธุ์
สว.
สมบัติ มิลินทจินดา
สว.
สมบัติ ศรีสุรินทร์
สส. เขต
เพื่อไทย
สมบัติ อำนาคะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สมบูรณ์ งามลักษณ์
สว.
สมบูรณ์ ซารัมย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สมพงษ์ โสภณ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
สมพล เกียรติไพบูลย์
สว.
สมมุติ เบ็ญจลักษณ์
สส. เขต
ประชาชาติ
สมศักดิ์ คุณเงิน
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
สว.
สมศักดิ์ เทพสุทิน
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
สว.
สมศักดิ์ พันธ์เกษม
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สมหมาย กองวิสัยสุข
สว.
สมหมาย เกาฏีระ
สว.
สมัคร ป้องวงษ์
สส. เขต
ชาติพัฒนากล้า
สยาม หัตถสงเคราะห์
สส. เขต
เพื่อไทย
สรชัด สุจิตต์
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
สรวุฒิ เนื่องจำนงค์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สรอรรถ กลิ่นประทุม
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
สรัสนันท์ อรรณนพพร
สส. เขต
เพื่อไทย
สราวุฒิ ชลออยู่
สว.
สราวุธ อ่อนละมัย
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สฤษดิ์ บุตรเนียร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สวัสดิ์ สมัครพงศ์
สว.
สวาป เผ่าประทาน
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
สสิน ทองภักดี
สว.
สะถิระ เผือกประพันธุ์
สส. เขต
เศรษฐกิจไทย
สังศิต พิริยะรังสรรค์
สว.
สัญชัย จุลมนต์
สว.
สัญญา นิลสุพรรณ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สันติ พร้อมพัฒน์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สาคร เกี่ยวข้อง
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สาธิต ปิตุเตชะ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สาธิต เหล่าสุวรรณ
สว.
สาธิต อุ๋ยตระกูล
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สายัณห์ ยุติธรรม
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สำราญ ครรชิต
สว.
สำเริง ศิวาดารงค์
สว.
สิงหภณ ดีนาง
สส. เขต
เพื่อไทย
สิงห์ศึก สิงห์ไพร
สว.
สินธพ แก้วพิจิตร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สินิตย์ เลิศไกร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สิรินทร รามสูต
สส. เขต
เพื่อไทย
สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สุจินต์ แช่มช้อย
สว.
สุชัย บุตรสาระ
สว.
สุชาติ ชมกลิ่น
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
สุชาติ ตันเจริญ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุชาติ ภิญโญ
สส. เขต
เพื่อไทย
สุชาติ อุสาหะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
สส. เขต
ก้าวไกล
สุทัศน์ เงินหมื่น
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
สุทา ประทีป ณ ถลาง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุทิน คลังแสง
สส. เขต
เพื่อไทย
สุเทพ อู่อ้น
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สุธี มากบุญ
สว.
สุนี จึงวิโรจน์
สว.
สุเนตตา แซ่โก๊ะ
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมพลัง
สุพล จุลใส
สส. เขต
รวมพลัง
สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สุภดิช อากาศฤกษ์
สส. บัญชีรายชื่อ
เศรษฐกิจใหม่
สุภาพร กำเนิดผล
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรชาติ เทียนทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรชาติ ศรีบุศกร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
สว.
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สุรเดช จิรัฐิติเจริญ
สว.
สุรทิน พิจารณ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปไตยใหม่
สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
สว.
สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรพร ดนัยตั้งตระกูล
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สุรวาท ทองบุ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
สว.
สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุรสิทธิ์ ตรีทอง
สว.
สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สุรินทร์ ปาลาเร่
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ
สว.
สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
สว.
สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
สว.
สุวัฒน์ จิราพันธุ์
สว.
เสมอกัน เที่ยงธรรม
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
เสรี สุวรรณภานนท์
สว.
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
โสภณ ซารัมย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
สว.
องค์การ ชัยบุตร
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
องอาจ คล้ามไพบูลย์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
องอาจ วงษ์ประยูร
สส. เขต
เพื่อไทย
อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
สว.
อดุลย์ แสงสิงแก้ว
สว.
อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อนันต์ ผลอำนวย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อนันต์ ศรีพันธุ์
สส. เขต
เพื่อไทย
อนันตพร กาญจนรัตน์
สว.
อนาวิล รัตนสถาพร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อนุชา น้อยวงศ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อนุชา นาคาศัย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
สส. เขต
เพื่อไทย
อนุทิน ชาญวีรกูล
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
อนุมัติ ซูสารอ
สส. เขต
ประชาชาติ
อนุรักษ์ จุรีมาศ
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
อนุรักษ์ บุญศล
สส. เขต
เพื่อไทย
อนุศักดิ์ คงมาลัย
สว.
อนุสรณ์ ปั้นทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
อนุสรี ทับสุวรรณ
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมพลัง
อนุสิษฐ คุณากร
สว.
อภิชา เลิศพชรกมล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
อภิชาติ โตดิลกเวชช์
สว.
อภิชาติ ศิริสุนทร
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
อภิรดี ตันตราภรณ์
สว.
อมร นิลเปรม
สว.
อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
อรรถกร ศิริลัทธยากร
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
อรุณ สวัสดี
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อลงกรณ์ วัณณรถ
สว.
ออน กาจกระโทก
สว.
อักษรา เกิดผล
สว.
อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
อัครวัฒน์ อัศวเหม
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อัฏฐพล โพธิพิพิธ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อันวาร์ สาและ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
อับดุลบาซิม อาบู
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อับดุลอายี สาแม็ง
สส. เขต
ประชาชาติ
อับดุลฮาลิม มินซาร์
สว.
อัศวิน วิภูศิริ
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
อาชาไนย ศรีสุข
สว.
อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อาภรณ์ สาราคำ
สส. เขต
เพื่อไทย
อารี ไกรนรา
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อชาติ
อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อำนาจ วิลาวัลย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อำพน ชูประทุม
สว.
อำพล จินดาวัฒนะ
สว.
อำไพ กองมณี
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
อิทธิคมน์ ภมรสูต
สว.
อิสรพงษ์ มากอำไพ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
อุดม วรัญญูรัฐ
สว.
อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
สว.
อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
สส. เขต
เพื่อไทย
อุปกิต ปาจรียางกูร
สว.
อู้ด เบื้องบน
สว.
เอกการ ซื่อทรงธรรม
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
สส. เขต
เพื่อไทย
เอกธนัช อินทร์รอด
สส. เขต
เพื่อไทย
เอกภพ เพียรพิเศษ
สส. เขต
ก้าวไกล
เอกราช ช่างเหลา
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
เอี่ยม ทองใจสด
สส. เขต
พลังประชารัฐ
โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
โอสถ ภาวิไล
สว.
เดชทวี ศรีวิชัย
สส. เขต
เสรีรวมไทย

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]