พ.ร.บ. แก้ไข ป.แพ่ง

ชื่อทางการ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกเป็นกฎหมาย
ใช้เวลา 622 วัน
วันที่เสนอ

24 ก.พ. 64

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)


สรุปเนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท อำนาจกำหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอสำเนาเอกสาร การลดจำนวนผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัท การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ การกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน และการรวมบริษัท เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัทมีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างภาระโดยจำเป็นแก่ประชาชน เป็นอุปสรรคต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัทจำกัดไว้สามคน การไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน จึงต้องแก้ไขเพื่อความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ

หมวด
ยุติธรรม
เศรษฐกิจ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์แหล่งข้อมูลต้นทาง

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

เส้นทางกฎหมาย


สถานะ
ออกเป็นกฎหมาย
 1. 8 พ.ย. 65

  ออกเป็นกฎหมาย

 2. สว.พิจารณา วาระ 3

  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 3. สว.พิจารณา วาระ 2

  อยู่ระหว่างการพิจารณา

 4. 6 มิ.ย. 65

  สว.พิจารณา วาระ 1

  รับร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา

 5. 25 พ.ค. 65

  สส.พิจารณา วาระ 3

  ขั้นลงมติเห็นชอบ

 6. 25 พ.ค. 65

  สส.พิจารณา วาระ 2

  ขั้นกรรมาธิการ และ สส.ลงมติรับรายมาตรา

 1. 7 ก.ค. 64

  สส.พิจารณา วาระ 1

  รับหลักการและตั้งกรรมาธิการ

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]