ร่าง พ.ร.บ. มาตรการปราบทุจริตของฝ่ายบริหาร (วาระ 1)

ชื่อทางการ

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มติผ่าน
เห็นด้วย 414/499

วันที่

20 ธ.ค. 2566

ประเภทการประชุม

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

องค์ประชุม

สรุปเนื้อหา

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ โดยปรับปรุงอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ที่ต้องดำเนินการแทนตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมาย และในส่วนการประพฤติมิชอบที่เป็นหน้าที่และอำนาจโดยตรงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เช่น การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การขอหมายจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดความผิดและโทษกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการไต่สวนและการปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดข้อมูล

ใบประมวลผลการลงมติ

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

ผลการลงมติ

สรุปผลการลงมติ

83% เห็นด้วย

สมาชิกสภา

499

เห็นด้วย

414

ไม่เห็นด้วย

0

งดออกเสียง

0

ไม่ลงคะแนน

0

ลา / ขาดลงมติ

85

มติผ่าน

ผลการลงมติรายสังกัด

*หมายเหตุ: ข้อมูลสังกัด ยึดตามวันที่ลงมติ

* ข้อมูลการสังกัดพรรคและฝ่ายในสภาฯ ยึดตามข้อมูล ณ วันที่ลงมติ ซึ่งเป็นไปได้ว่าในวันนั้นมีอาจสส.ที่ไม่มีสังกัดพรรคร่วมลงมติ เพราะอาจอยู่ระหว่างการย้ายพรรคการเมือง หรือเพิ่งโดนขับออกจากพรรค เป็นต้น ตามรัฐธรรมนูญ 60 สส. ต้องสังกัดพรรคใหม่ภายใน 30 วัน ในกรณีที่ถูกขับออก และ 60 วันในกรณียุบพรรค ไม่เช่นนั้นจะพ้นสภาพ

ผลการลงมติรายคน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัดพรรค
กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล
สส. เขต
ก้าวไกล
กรุณพล เทียนสุวรรณ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
กฤช ศิลปชัย
สส. เขต
ก้าวไกล
กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์
สส. เขต
ก้าวไกล
กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี
สส. เขต
ก้าวไกล
กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์
สส. เขต
ก้าวไกล
กัลยพัชร รจิตโรจน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
การณิก จันทดา
สส. เขต
ก้าวไกล
กิตติภณ ปานพรหมมาศ
สส. เขต
ก้าวไกล
เกียรติคุณ ต้นยาง
สส. เขต
ก้าวไกล
คริษฐ์ ปานเนียม
สส. เขต
ก้าวไกล
คำพอง เทพาคำ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
คุณากร มั่นนทีรัย
สส. เขต
ก้าวไกล
จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์
สส. เขต
ก้าวไกล
จรัส คุ้มไข่น้ำ
สส. เขต
ก้าวไกล
จุลพงศ์ อยู่เกษ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม
สส. เขต
ก้าวไกล
เจษฎา ดนตรีเสนาะ
สส. เขต
ก้าวไกล
ฉัตร สุภัทรวณิชย์
สส. เขต
ก้าวไกล
เฉลิมพงศ์ เเสงดี
สส. เขต
ก้าวไกล
ชยพล สท้อนดี
สส. เขต
ก้าวไกล
ชริน วงศ์พันธ์เที่ยง
สส. เขต
ก้าวไกล
ชลธานี เชื้อน้อย
สส. เขต
ก้าวไกล
ชลธิชา แจ้งเร็ว
สส. เขต
ก้าวไกล
ชวาล พลเมืองดี
สส. เขต
ก้าวไกล
ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง
สส. เขต
ก้าวไกล
ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ชิตวัน ชินอนุวัฒน์
สส. เขต
ก้าวไกล
ชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล
สส. เขต
ก้าวไกล
ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ
สส. เขต
ก้าวไกล
ชุติมา คชพันธ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
เชตวัน เตือประโคน
สส. เขต
ก้าวไกล
เซีย จำปาทอง
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ญาณธิชา บัวเผื่อน
สส. เขต
ก้าวไกล
ฐากูร ยะแสง
สส. เขต
ก้าวไกล
ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล
สส. เขต
ก้าวไกล
ณกร ชารีพันธ์
สส. เขต
ก้าวไกล
ณรงเดช อุฬารกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล
สส. เขต
ก้าวไกล
ณัฐวุฒิ บัวประทุม
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ
สส. เขต
ก้าวไกล
ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์
สส. เขต
ก้าวไกล
ทิพา ปวีณาเสถียร
สส. เขต
ก้าวไกล
ทิสรัตน์ เลาหพล
สส. เขต
ก้าวไกล
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
สส. เขต
ก้าวไกล
ธนเดช เพ็งสุข
สส. เขต
ก้าวไกล
ธัญธร ธนินวัฒนาธร
สส. เขต
ก้าวไกล
ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ธิษะณา ชุณหะวัณ
สส. เขต
ก้าวไกล
ธีรัจชัย พันธุมาศ
สส. เขต
ก้าวไกล
ประวีณ์นุช อินทปัญญา
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ
สส. เขต
ก้าวไกล
นพดล ทิพยชล
สส. เขต
ก้าวไกล
นิตยา มีศรี
สส. เขต
ก้าวไกล
นิติพล ผิวเหมาะ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
บุญเลิศ แสงพันธ์ุ
สส. เขต
ก้าวไกล
เบญจา แสงจันทร์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์
สส. เขต
ก้าวไกล
ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ
สส. เขต
ก้าวไกล
ปรีติ เจริญศิลป์
สส. เขต
ก้าวไกล
ปวิตรา จิตตกิจ
สส. เขต
ก้าวไกล
ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์
สส. เขต
ก้าวไกล
ปารมี ไวจงเจริญ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์
สส. เขต
ก้าวไกล
ปิยชาติ รุจิพรวศิน
สส. เขต
ก้าวไกล
ปิยรัฐ จงเทพ
สส. เขต
ก้าวไกล
พนิดา มงคลสวัสดิ์
สส. เขต
ก้าวไกล
พริษฐ์ วัชรสินธุ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์
สส. เขต
ก้าวไกล
พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์
สส. เขต
ก้าวไกล
พุธิตา ชัยอนันต์
สส. เขต
ก้าวไกล
พูนศักดิ์ จันทร์จำปี
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู
สส. เขต
ก้าวไกล
ภคมน หนุนอนันต์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ภัณฑิล น่วมเจิม
สส. เขต
ก้าวไกล
ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์
สส. เขต
ก้าวไกล
ภัสริน รามวงศ์
สส. เขต
ก้าวไกล
ภูริวรรธก์ ใจสำราญ
สส. เขต
ก้าวไกล
มานพ คีรีภูวดล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ยอดชาย พึ่งพร
สส. เขต
ก้าวไกล
รภัสสรณ์ นิยะโมสถ
สส. เขต
ก้าวไกล
รอมฎอน ปันจอร์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
รักชนก ศรีนอก
สส. เขต
ก้าวไกล
รังสิมันต์ โรม
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
สส. เขต
ก้าวไกล
รัชนก สุขประเสริฐ
สส. เขต
ก้าวไกล
เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วรท ศิริรักษ์
สส. เขต
ก้าวไกล
วรภพ วิริยะโรจน์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วรรณวิภา ไม้สน
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วรรณิดา นพสิทธิ์
สส. เขต
ก้าวไกล
วรายุทธ ทองสุข
สส. เขต
ก้าวไกล
วาโย อัศวรุ่งเรือง
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก
สส. เขต
ก้าวไกล
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
วีรนันท์ ฮวดศรี
สส. เขต
ก้าวไกล
วีรภัทร คันธะ
สส. เขต
ก้าวไกล
วีรวุธ รักเที่ยง
สส. เขต
ก้าวไกล
ศนิวาร บัวบาน
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
สส. เขต
ก้าวไกล
ศักดินัย นุ่มหนู
สส. เขต
ก้าวไกล
ศิรสิทธิ์ สงนุ้ย
สส. เขต
ก้าวไกล
ศิริกัญญา ตันสกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ศิริโรจน์ ธนิกกุล
สส. เขต
ก้าวไกล
ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์
สส. เขต
ก้าวไกล
ศุภโชติ ไชยสัจ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ศุภณัฐ มีนชัยนันท์
สส. เขต
ก้าวไกล
ศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ
สส. เขต
ก้าวไกล
สกล สุนทรวาณิชย์กิจ
สส. เขต
ก้าวไกล
สมชาติ เตชถาวรเจริญ
สส. เขต
ก้าวไกล
สมดุลย์ อุตเจริญ
สส. เขต
ก้าวไกล
สรพัช ศรีปราชญ์
สส. เขต
ก้าวไกล
สรวีย์ ศุภปณิตา
สส. เขต
ก้าวไกล
สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์
สส. เขต
ก้าวไกล
สหัสวัต คุ้มคง
สส. เขต
ก้าวไกล
สาธิต ทวีผล
สส. เขต
ก้าวไกล
สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สิริลภัส กองตระการ
สส. เขต
ก้าวไกล
สุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ
สส. เขต
ก้าวไกล
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สุรพันธ์ ไวยากรณ์
สส. เขต
ก้าวไกล
สุรวาท ทองบุ
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
องค์การ ชัยบุตร
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
อนุสรณ์ แก้ววิเชียร
สส. เขต
ก้าวไกล
อภิชาติ ศิริสุนทร
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
อรพรรณ จันตาเรือง
สส. เขต
ก้าวไกล
อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย
สส. เขต
ก้าวไกล
อิทธิพล ชลธราศิริ
สส. เขต
ก้าวไกล
เอกราช อุดมอำนวย
สส. เขต
ก้าวไกล
แอนศิริ วลัยกนก
สส. เขต
ก้าวไกล
กัณตภณ ดวงอัมพร
สส. เขต
ก้าวไกล
จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
สส. เขต
ก้าวไกล
เฉลิมชัย กุลาเลิศ
สส. เขต
ก้าวไกล
ชัยธวัช ตุลาธน
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
สุเทพ อู่อ้น
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
สส. บัญชีรายชื่อ
ก้าวไกล
พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ
สส. เขต
ก้าวไกล
วิทวัส ติชะวาณิชย์
สส. เขต
ก้าวไกล
วุฒินันท์ บุญชู
สส. เขต
ก้าวไกล
สิริน สงวนสิน
สส. เขต
ก้าวไกล
กรวีร์ สาราคำ
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติ สมทรัพย์
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติ์ธัญญา วาจาดี
สส. เขต
เพื่อไทย
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
เกรียง กัลป์ตินันท์
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
เกรียงไกร กิตติธเนศวร
สส. เขต
เพื่อไทย
เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
สส. เขต
เพื่อไทย
เกษม อุประ
สส. เขต
เพื่อไทย
โกศล ปัทมะ
สส. เขต
เพื่อไทย
ขัตติยา สวัสดิผล
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
สส. เขต
เพื่อไทย
จาตุรนต์ ฉายแสง
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
จิตติพจน์ วิริยะโรจน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
สส. เขต
เพื่อไทย
จิรัชยา สัพโส
สส. เขต
เพื่อไทย
จิราพร สินธุไพร
สส. เขต
เพื่อไทย
ฉลาด ขามช่วง
สส. เขต
เพื่อไทย
ชญาภา สินธุไพร
สส. เขต
เพื่อไทย
ชนก จันทาทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
ชูชัย มุ่งเจริญพร
สส. เขต
เพื่อไทย
ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
ชูศักดิ์ แม้นทิม
สส. เขต
เพื่อไทย
ชูศักดิ์ ศิรินิล
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
เชิงชาย ชาลีรินทร์
สส. เขต
เพื่อไทย
ไชยวัฒนา ติณรัตน์
สส. เขต
เพื่อไทย
ฐิติมา ฉายแสง
สส. เขต
เพื่อไทย
ณพล เชยคำแหง
สส. เขต
เพื่อไทย
ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ
สส. เขต
เพื่อไทย
ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
สส. เขต
เพื่อไทย
ดนุพร ปุณณกันต์
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
ทรงยศ รามสูต
สส. เขต
เพื่อไทย
ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
ทศพร เสรีรักษ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ทินพล ศรีธเรศ
สส. เขต
เพื่อไทย
เทอดชาติ ชัยพงษ์
สส. เขต
เพื่อไทย
เทียบจุฑา ขาวขำ
สส. เขต
เพื่อไทย
ธนาธร โล่ห์สุนทร
สส. เขต
เพื่อไทย
ธเนศ เครือรัตน์
สส. เขต
เพื่อไทย
ธัญธารีย์ สันตพันธุ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
สส. เขต
เพื่อไทย
ธีระชัย แสนแก้ว
สส. เขต
เพื่อไทย
นพดล ปัทมะ
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
นพพล เหลืองทองนารา
สส. เขต
เพื่อไทย
นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
นรากร นาเมืองรักษ์
สส. เขต
เพื่อไทย
นิกร โสมกลาง
สส. เขต
เพื่อไทย
นิคม บุญวิเศษ
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
นิพนธ์ คนขยัน
สส. เขต
เพื่อไทย
นิยม วิวรรธนดิฐกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร
สส. เขต
เพื่อไทย
บุญแก้ว สมวงศ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ประภาพร ทองปากน้ำ
สส. เขต
เพื่อไทย
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
เกชา ศักดิ์สมบูรณ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประเสริฐ บุญเรือง
สส. เขต
เพื่อไทย
ปิยะนุช ยินดีสุข
สส. เขต
เพื่อไทย
ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
สส. เขต
เพื่อไทย
พชร จันทรรวงทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
พนม โพธิ์แก้ว
สส. เขต
เพื่อไทย
พรเทพ พูนศรีธนากูล
สส. เขต
เพื่อไทย
พรเทพ ศิริโรจนกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
พรรณสิริ กุลนาถศิริ
สส. เขต
เพื่อไทย
พลากร พิมพะนิตย์
สส. เขต
เพื่อไทย
พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ
สส. เขต
เพื่อไทย
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
ภาณุ พรวัฒนา
สส. เขต
เพื่อไทย
ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ
สส. เขต
เพื่อไทย
ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์
สส. เขต
เพื่อไทย
มนพร เจริญศรี
สส. เขต
เพื่อไทย
มนัสนันท์ หลีนวรัตน์
สส. เขต
เพื่อไทย
รชตะ ด่านกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
รวี เล็กอุทัย
สส. เขต
เพื่อไทย
รังสรรค์ มณีรัตน์
สส. เขต
เพื่อไทย
รัฐ คลังแสง
สส. เขต
เพื่อไทย
เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
วรวงศ์ วรปัญญา
สส. เขต
เพื่อไทย
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
สส. เขต
เพื่อไทย
วัชระพล ขาวขำ
สส. เขต
เพื่อไทย
วันนิวัติ สมบูรณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
วารุจ ศิริวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
วิภาณี ภูคาวงศ์
สส. เขต
เพื่อไทย
วิรัช พิมพะนิตย์
สส. เขต
เพื่อไทย
วิโรจน์ เปาอินทร์
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
วิลดา อินฉัตร
สส. เขต
เพื่อไทย
วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
วีระพล จิตสัมฤทธิ์
สส. เขต
เพื่อไทย
ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
สส. เขต
เพื่อไทย
ศรีโสภา โกฏคาลือ
สส. เขต
เพื่อไทย
ศักดิ์ชาย ตันเจริญ
สส. เขต
เพื่อไทย
ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
สส. เขต
เพื่อไทย
ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
สส. เขต
เพื่อไทย
ศิวะ พงศ์ธีระดุลย์
สส. เขต
เพื่อไทย
สกุณา สาระนันท์
สส. เขต
เพื่อไทย
เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
สส. เขต
เพื่อไทย
สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์
สส. เขต
เพื่อไทย
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
สมศักดิ์ เทพสุทิน
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
สยาม หัตถสงเคราะห์
สส. เขต
เพื่อไทย
สรรพภัญญู ศิริไปล์
สส. เขต
เพื่อไทย
สรวงศ์ เทียนทอง
สส. เขต
เพื่อไทย
สรัสนันท์ อรรณนพพร
สส. เขต
เพื่อไทย
สิงหภณ ดีนาง
สส. เขต
เพื่อไทย
สิทธิชัย หล่อประสงค์สุข
สส. เขต
เพื่อไทย
สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ
สส. เขต
เพื่อไทย
สุธรรม แสงประทุม
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
สุรเกียรติ เทียนทอง
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรพจน์ เตาะเจริญสุข
สส. เขต
เพื่อไทย
สุรพล บุญมา
สส. เขต
เพื่อไทย
หทัยรัตน์ เพชรพนมพร
สส. เขต
เพื่อไทย
อนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์
สส. เขต
เพื่อไทย
อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
อภิชา เลิศพชรกมล
สส. เขต
เพื่อไทย
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
อมรเทพ สมหมาย
สส. เขต
เพื่อไทย
อรรถพล วงษ์ประยูร
สส. เขต
เพื่อไทย
อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์
สส. เขต
เพื่อไทย
อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล
สส. เขต
เพื่อไทย
เอกธนัช อินทร์รอด
สส. เขต
เพื่อไทย
โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
สส. เขต
เพื่อไทย
กฤษณา สีหลักษณ์
สส. เขต
เพื่อไทย
จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล
สส. เขต
เพื่อไทย
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
สส. เขต
เพื่อไทย
เฉลิม อยู่บำรุง
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
ชลน่าน ศรีแก้ว
สส. เขต
เพื่อไทย
ไชยา พรหมา
สส. เขต
เพื่อไทย
ประเสริฐ จันทรรวงทอง
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
พัฒนา สัพโส
สส. เขต
เพื่อไทย
พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
สส. เขต
เพื่อไทย
พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
ภาควัต ศรีสุรพล
สส. เขต
เพื่อไทย
ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
สส. เขต
เพื่อไทย
สุชาติ ตันเจริญ
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
สุทิน คลังแสง
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
อดิศร เพียงเกษ
สส. บัญชีรายชื่อ
เพื่อไทย
กรวีร์ ปริศนานันทกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
กิตติ กิตติธรกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
จักรกฤษณ์ ทองศรี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ชาดา ไทยเศรษฐ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ชูกัน กุลวงษา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ไชยชนก ชิดชอบ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ซาการียา สะอิ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ญาณีนาถ เข็มนาค
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ตวงทิพย์ จินตะเวช
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ไตรเทพ งามกมล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ชลัฐ รัชกิจประการ
สส. บัญชีรายชื่อ
ธนพัฒน์ ศรีชนะ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ธนยศ ทิมสุวรรณ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ธนา กิจไพบูลย์ชัย
สส. เขต
ภูมิใจไทย
นรินทร์ คลังผา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
แนน บุณย์ธิดา สมชัย
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ปทิดา ตันติรัตนานนท์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ประภา เฮงไพบูลย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ผกามาศ เจริญพันธ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พรชัย ศรีสุริยันโยธิน
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พลพีร์ สุวรรณฉวี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พิชัย ชมภูพล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พิบูลย์ รัชกิจประการ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พิมพฤดา ตันจรารักษ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ภราดร ปริศนานันทกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
มณเฑียร สงฆ์ประชา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
สส. เขต
ภูมิใจไทย
มานพ ศรีผึ้ง
สส. เขต
ภูมิใจไทย
มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
สส. เขต
ภูมิใจไทย
รังสิกร ทิมาตฤกะ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
รุ่งโรจน์ ทองศรี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ฤกษ์ อยู่ดี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
วินัย ภัทรประสิทธิ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ศักดิ์ ซารัมย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ษฐา ขาวขำ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สนอง เทพอักษรณรงค์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สยาม เพ็งทอง
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สฤษดิ์ บุตรเนียร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สังคม แดงโชติ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สุขสมรวย วันทนียกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สุทธิชัย จรูญเนตร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สุวรรณา กุมภิโร
สส. เขต
ภูมิใจไทย
โสภณ ซารัมย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อรรถพล ไตรศรี
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อลงกต มณีกาศ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อำนาจ วิลาวัลย์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เอกราช ช่างเหลา
สส. เขต
ภูมิใจไทย
เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ประดิษฐ์ สังขจาย
สส. เขต
ภูมิใจไทย
พีระเดช ศิริวันสาณฑ์
สส. เขต
ภูมิใจไทย
วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
สส. เขต
ภูมิใจไทย
อนุทิน ชาญวีรกูล
สส. บัญชีรายชื่อ
ภูมิใจไทย
อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
สส. เขต
ภูมิใจไทย
กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กาญจนา จังหวะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ขวัญเรือน เทียนทอง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
คอซีย์ มามุ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
จำลอง ภูนวนทา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ชัยมงคล ไชยรบ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ทวี สุระบาล
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ธรรมนัส พรหมเผ่า
สส. เขต
พลังประชารัฐ
นเรศ ธารงค์ทิพยคุณ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
บุญชัย กิตติธาราทรัพย์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
บุญยิ่ง นิติกาญจนา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ปริญญา ฤกษ์หร่าย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
รัชนี พลซื่อ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
วรโชติ สุคนธ์ขจร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
วิริยะ ทองผา
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สุธรรม จริตงาม
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อนันต์ ผลอำนวย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อรรถกร ศิริลัทธยากร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อัคร ทองใจสด
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อัครแสนคีรี โล่ห์วีระ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อามินทร์ มะยูโซ๊ะ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
จตุพร กมลพันธ์ทิพย์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
จักรัตน์ พั้วช่วย
สส. เขต
พลังประชารัฐ
จีรเดช ศรีวิราช
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ตรีนุช เทียนทอง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ปกรณ์ จีนาคำ
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พรชัย ศรีสุริยันโยธิน
สส. เขต
ภูมิใจไทย
ไผ่ ลิกค์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
ภาคภูมิ บูลย์ประมุข
สส. เขต
พลังประชารัฐ
สะถิระ เผือกประพันธุ์
สส. เขต
พลังประชารัฐ
องอาจ วงษ์ประยูร
สส. เขต
พลังประชารัฐ
อนุรัตน์ ตันบรรจง
สส. เขต
พลังประชารัฐ
กุลวลี นพอมรบดี
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
จิรวุฒิ สิงห์โตทอง
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
จุติ ไกรฤกษ์
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
ประวิตร วงษ์สุวรรณ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังประชารัฐ
ชัชวาลล์ คงอุดม
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
ถนอมพงศ์ หลีกภัย
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
ธนกร วังบุญคงชนะ
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
ธานินท์ นวลวัฒน์
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
พงษ์มนู ทองหนัก
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
พันธ์ศักดิ์ บุญแทน
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
พิพิธ รัตนรักษ์
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
อนุชา นาคาศัย
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
วัชระ ยาวอหะซัน
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
วิชัย สุดสวาสดิ์
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
วิทยา แก้วภราดัย
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
ศาสตรา ศรีปาน
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
สัญญา นิลสุพรรณ
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
สันต์ แซ่ตั้ง
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
สินธพ แก้วพิจิตร
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
สุชาติ ชมกลิ่น
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
สุพล จุลใส
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
เอกนัฏ พร้อมพันธุ์
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
กานสินี โอภาสรังสรรค์
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
เกรียงยศ สุดลาภา
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
นิติศักดิ์ ธรรมเพชร
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
ปรเมษฐ์ จินา
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
สส. บัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติ
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
วชิราภรณ์ กาญจนะ
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
อนุชา นาคาศัย
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
อภิชาติ แก้วโกศล
สส. เขต
รวมไทยสร้างชาติ
กาญจน์ ตั้งปอง
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ชาตรี หล้าพรหม
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ประมวล พงศ์ถาวราเดช
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
พิทักษ์เดช เดชเดโช
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ยุทธการ รัตนมาศ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ยูนัยดี วาบา
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ร่มธรรม ขำนุรักษ์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ราชิต สุดพุ่ม
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
วุฒิพงษ์ นามบุตร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สมบัติ ยะสินธุ์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สมยศ พลายด้วง
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สรรเพชญ บุญญามณี
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุรินทร์ ปาลาเร่
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ชวน หลีกภัย
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ชัยชนะ เดชเดโช
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
เดชอิศม์ ขาวทอง
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ทรงศักดิ์ มุสิกอง
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
บัญญัติ บรรทัดฐาน
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปัตย์
ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุพัชรี ธรรมเพชร
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
สุภาพร กำเนิดผล
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
อวยพรศรี เชาวลิต
สส. เขต
ประชาธิปัตย์
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
ศุภโชค ศรีสุขจร
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
สรชัด สุจิตต์
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
เสมอกัน เที่ยงธรรม
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
อนุรักษ์ จุรีมาศ
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
นพดล มาตรศรี
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
ประภัตร โพธสุธน
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
วราวุธ ศิลปอาชา
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนา
อนุชา สะสมทรัพย์
สส. เขต
ชาติไทยพัฒนา
ซูการ์โน มะทา
สส. เขต
ประชาชาติ
สุไลมาน บือแนปีแน
สส. เขต
ประชาชาติ
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
สส. เขต
ประชาชาติ
ทวี สอดส่อง
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาชาติ
วรวิทย์ บารู
สส. เขต
ประชาชาติ
วันมูหะมัดนอร์ มะทา
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาชาติ
สมมุติ เบ็ญจลักษณ์
สส. เขต
ประชาชาติ
สาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
สส. เขต
ประชาชาติ
อับดุลอายี สาแม็ง
สส. เขต
ประชาชาติ
ชัชวาล แพทยาไทย
สส. เขต
ไทยสร้างไทย
รำพูล ตันติวณิชชานนท์
สส. เขต
ไทยสร้างไทย
สุภาพร สลับศรี
สส. เขต
ไทยสร้างไทย
หรั่ง ธุระพล
สส. เขต
ไทยสร้างไทย
อดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์
สส. เขต
ไทยสร้างไทย
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ไทยสร้างไทย
ประสาท ตันประเสริฐ
สส. เขต
ชาติพัฒนากล้า
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
สส. บัญชีรายชื่อ
ชาติพัฒนากล้า
วุฒิพงศ์ ทองเหลา
สส. เขต
ชาติพัฒนากล้า
กัณวีร์ สืบแสง
สส. บัญชีรายชื่อ
เป็นธรรม
ปดิพัทธ์ สันติภาดา
สส. เขต
เป็นธรรม
พิมพกาญจน์ พลสมัคร
สส. เขต
เพื่อไทรวมพลัง
สมศักดิ์ บุญประชม
สส. เขต
เพื่อไทรวมพลัง
ปรีดา บุญเพลิง
สส. บัญชีรายชื่อ
ครูไทยเพื่อประชาชน
บัญชา เดชเจริญศิริกุล
สส. บัญชีรายชื่อ
ท้องที่ไทย
ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์
สส. เขต
ไทยก้าวหน้า
สุรทิน พิจารณ์
สส. บัญชีรายชื่อ
ประชาธิปไตยใหม่
เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
สส. บัญชีรายชื่อ
พลังสังคมใหม่
มังกร ยนต์ตระกูล
สส. บัญชีรายชื่อ
เสรีรวมไทย
กฤดิทัช แสงธนโยธิน
สส. บัญชีรายชื่อ
ใหม่

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]