นาย ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์

อยู่ในตำแหน่งทางการเมือง

ตำแหน่งปัจจุบัน

ดาวน์โหลดข้อมูล

ผลการลงมติรายคน

อัพเดตข้อมูล : 24 ม.ค. 2567

แชร์ประวัติ

ข้อมูลพื้นฐาน


เพศ ชาย วันเกิด 8 กุมภาพันธ์ 2539 (27 ปี)

การศึกษา
  • ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาชีพเดิม
  • สถาปนิก

ช่องทางติดต่อ

ประวัติทางการเมือง

หมายเหตุ : ข้อมูลย้อนหลังถึงปี 2562


1 ตำแหน่งทางการเมือง


1 พรรคที่เคยสังกัด

  • ก้าวไกล (พ.ค. 66 - ปัจจุบัน) ตำแหน่ง : สมาชิก (พ.ค. 66 - ปัจจุบัน)

ประวัติการลงมติ


การลา / ขาดลงมติ

ทวิวงศ์ลา / ขาดลงมติในการลงมติ 2 มติ (12.5%) จากทั้งหมด 16 มติในฐานข้อมูล ซึ่งมากกว่าค่ากลางของสมาชิกในสภาทั้งหมด (ค่ากลาง = 4.37%)

หมายเหตุ : การขาดลงมติ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ติดประชุมอื่น ติดภารกิจสำคัญ เจ็บป่วย จึงอาจไม่ได้สะท้อนความไม่รับผิดชอบเสมอไป

ดู 2 มติที่ขาด
ดูการลงมติทั้งหมด

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]